szumir@...ail.hu
NYELV
NYELV 941 2005-06-16 940
NYELV 932 2005-06-04 Re: *** HIX NYELV *** #931
NYELV 794 2004-10-15 Re:#793, "ha"
NYELV 770 2004-09-15 Re:#769 "kaposztas"
NYELV 765 2004-09-07 Re:#762 -"kevert"
NYELV 761 2004-09-03 "kevert nyelv"
NYELV 736 2004-08-07 Re: #735, sumer ..
NYELV 734 2004-08-05 sumer/magyar/finn
NYELV 690 2004-06-03 Re:685
NYELV 684 2004-05-25 Re#683/elhordoz
NYELV 682 2004-05-06 Re: *** HIX NYELV *** #681
NYELV 657 2004-03-23 Leso irta:
NYELV 657 2004-03-23 "volna"
NYELV 657 2004-03-23 "lenne/volna"
NYELV 654 2004-03-20 "tizkor lenne/volna vege"