zglozik@...ntsa.org
AUTO
AUTO 1918 2003-08-17 "A" kategorias jogositvany es utas