Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX MOZAIK 232
Copyright (C) HIX
1994-08-18
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Uj konyvek 94 augusztus II. (utolso) resz (mind)  1341 sor     (cikkei)

+ - Uj konyvek 94 augusztus II. (utolso) resz (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

UJ KO:NYVEK 1994. augusztus
 
 A Ko:nyvvila'g c. havonta megjeleno" lap 1994 augusztusi sza'ma
 alapja'n.
 
 Disclaimer: az esetleges hiba'ke'rt nem tudunk felelo"sse'get
 va'llalni.
 
 --- Ko:nyvvila'g c.lap 1994 augusztusi sza'm Uj Ko:nyvek rovat ---
 
 Rovatunkban - a Ko:nyvta'rella'to' Va'llalat adatba'zisa
 alapja'n - az 1994. junius 1 -30-ig megjelent (illetve
 regisztra'lt) mu"vek szerepelnek.
 
 Ko:zze'tette (to:bb kolle'ga segitse'ge'vel):
 
 Zima'nyi Magda
 
 
 
 ------------------- II. (utolso) resz ------------------------
 
 
 Eszte'tika
 =========
 
 Bacso' Be'la:
 Hata'rpontok
 T-Twins. - Luka'cs Archivum.
 Alternativa'k.
 223 oldal, fu"zve 396 Ft
 Az egybegyu"jto:tt ira'sok a mu"ve'szet e's a gondolkoda's
 egyma'st a'thato' ero"tere'ben szu:lettek.
 
 
 Mu"velo"de'sto:rte'net
 ======================
 
 Baigent, Michael-Leigh, Richard:
 Mi az igazsa'g a holt-tengeri tekercsek ko:ru:l?
 Holnap.
 349 oldal, fu"zve 386 Ft
 
 A holt-tengeri tekercsek a kereszte'nyse'g eredete'nek e's az
 U'jszo:vetse'g e'rtelmeze'se'nek megho:kkento"en u'j
 va'ltozata't ta'rja'k ele'nk.
 
 Benedek Istva'n:
 A tuda's u'tja
 Magyar Ko:nyvklub.
 352 oldal, ko:tve 690 Ft
 A szerzo" to:rte'nelmi e's mu"velo"de'sto:rte'neti tanulma'nyai.
 
 E'k Erzse'bet:
 Magyarorsza'gi viseletek a honfoglala'sto'l napjainkig.
 Littoria.
 160 oldal, ko:tve 3480
 
 Forrai Sa'ndor:
 Az o"si magyar rova'sira's az o'korto'l napjainkig
 Antolo'gia Kiado', Lakitelek.
 420 oldal, ko:tve 572 Ft
 
 Hindu halottasko:nyv
 Pretakalpa
 Trivium.
 155 oldal, fu"zve 498 Ft
 16 fejezetben az elhaltak szellemeivel, azok sorsa'val, a
 tu'lvila'ggal e's a halotti szertarta'sokkal foglalkozik.
 
 Mu"velo"de'sto:rte'net
 Magyar Mu"velo"de'si Inte'zet.
 Kultu'ra - tuda's - ta'rsadalom.
 173 oldal, fu"zve 240 Ft
 
 Vida Ma'ria:
 Mu"ve'szet e's orvostudoma'ny a to:rte'nelmi Magyarorsza'gon
 Magyar Ke'pek.
 160 oldal, ko:tve 2900 Ft
 A mu"ve'szetek e's a medicina ko:zo:tti kapcsolat to:rte'nete't
 foglalja o:ssze.
 
 Bertha Zolta'n:
 Gond e's mu"
 Sze'phalom.
 Aranyhal.
 239 oldal, fu"zve 340 Ft
 Essze'k e's tanulma'nyok az erde'lyi magyar irodalom ko:re'bo"l.
 
 Cziga'ny Lo'ra'nt:
 Gyo:ke'rtelen, mint a za'szlo' nyele
 Szabad Te'r.
 352 oldal, fu"zve 490 Ft
 A nyugati magyar irodalom hazai jelenle'te'nek u:gye't
 szolga'lo' ira'sok.
 
 Dio'sszila'gyi Ibolya, F.:
 Ko:lto" a Holnap va'rosa'ban Juha'sz Gyula nagyva'radi e'vei
 Literator, Nagyva'rad.
 289 oldal, fu"zve 280 Ft
 
 Fried Istva'n:
 Ma'rai Sa'ndor titkai nyoma'ban
 Miksza'th Kiado', Salgo'tarja'n.
 A Magyar Irodalomto:rte'neti Ta'rsasa'g kisko:nyvta'ra 8.
 92 oldal, fu"zve 110 Ft
 "Ma'rai sza'momra jelento"s iro', akivel foglalkozni
 irodalomto:rte'ne'szi feladataim ko:ze' tartozik" - irja a
 szerzo".
 
 Go:ro:mbei Andra's:
 Ke'rde'sek e's va'laszok
 Antolo'gia Kiado', Lakitelek.
 242 oldal, fu"zve 325 Ft
 Az interju'k az alkoto'kat szembesitik a maguk emberi e's
 eszte'tikai proble'ma'ival.
 
 Indig Otto':
 Va'radiparnasszus
 Literator, Nagyva'rad.
 182 oldal, fu"zve 220 Ft
 Tanulma'ny a sza'zadfordulo' magyar szellemi e's mu"velo"de'si
 e'lete'ro"l.
 
 A magyar irodalom e'vko:nyve 1993
 Sze'phalom Ko:nyvmu"hely.
 286 oldal, fu"zve 360 Ft
 
 Nagy Imre, D.:
 Gyurkovics mint olyan
 Gondolat.
 186 oldal, fu"zve 348 Ft
 "Monogra'fia'mban szerettem volna a ko:zismert iro'nak azokat
 az arcvona'sait is felvillantani, amelyek gyakran eltorzulnak a
 reflektorfe'nyben."
 
 Pilinszky Ja'nos:
 Besze'lgete'sek
 Sza'zadve'g.
 303 oldal, fu"zve 420 Ft
 Pilinszkyvel ke'szu:lt besze'lgete'sek, valamint ra'dio's e's
 folyo'iratbeli dokumentumok.
 
 Varga Lajos Ma'rton:
 Kritika ke't hangra
 Pesti Szalon.
 223 oldal, fu"zve 380 Ft
 Ko:nnyed, a'm szakmailag megbizhato' elemze'sek hangoztak el a
 Magyar Ra'dio' ne'pszeru" irodalmi mu"sora'ban. A ko:tet a
 mu"sor legterme'kenyebb ne'gy e've'nek (1990-1993) anyaga't
 tartalmazza.
 
 Vasy Ge'za:
 Nagy La'szlo'-tanulma'nyok
 Miksza'th Kiado', Salgo'tarja'n.
 A Magyar Irodalomto:rte'neti Ta'rsasa'g kisko:nyvta'ra 9.
 117 oldal, fu"zve 150 Ft
 
 
 Tanulma'nyok
 ===========
 
 Barna Imre:
 Az a'tutazo' e's a bennszu"lo:tt
 Pesti Szalon.
 229 oldal, fu"zve 340 Ft
 A szerzo" essze'i e's publicisztikai ira'sai.
 
 Csoo'ri Sa'ndor:
 Tenger e's dio'leve'l
 O:sszegyu"jto:tt essze'k, naplo'k, besze'dek 1961-1994
 Pu:ski.
 650 oldal, ko:tve 1210 Ft
 
 Dona'th La'szle':
 A szeretet leleme'nye
 T-Twins.
 270 oldal, fu"zve 250 Ft
 Ma'sfe'l e'vtizedes lelke'szi-teolo'gusi-ko:ziro'i pa'lya
 va'logatott terme'se.
 
 Ma'te's Ka'roly:
 A magyar nemzeti a'llameszme
 Hogyf.
 203 oldal, fu"zve 396 Ft
 Az iro' valo'di magyar szellemi elko:telezettse'ggel alkot
 ve'leme'nyt a magyarsa'g e's a vila'g dolgairo'l.
 
 Tu:ske's Tibor:
 Jelbesze'd
 Kra'ter Mu"hely.
 Teleszko'p.
 179 oldal, fu"zve 398 Ft
 Mu"ve'szeti e's irodalomto:rte'neti tanulma'nyok.
 
 Zelnik Jo'zsef:
 Vissza az u:nnephez
 Pesti Szalon.
 228 oldal, fu"zve 298 Ft
 A szerzo" essze'inek bo"vitett kiada'sa.
 
 
 Mu"ve'szetto:rte'net
 ================
 
 Dizseri Erzse'bet:
 Zsinelyne' Tu:do"s Kla'ra 1895-1480
 Ka'lvin.
 289 oldal, ko:tve 445 Ft
 A tehetse'ges e's sokoldalu' mu"ve'sz e'lete't e's alkota'sait
 hozza ko:zel hozza'nk.
 
 Gelle'rt Katalin-Keseru" Katalin:
 A go:do:llo"i mu"ve'sztelep
 Ce'ge'r.
 255 oldal, ko:tve 1760 Ft
 O:sszefoglala's a sza'zadelo" magyar mu"ve'szete'nek erro"l a
 keve'sse' ko:zismert, de nagyon fontos mu"ve'szcsoportja'ro'l.
 
 La'ncz Sa'ndor:
 Egry jo'zsef
 Gondolat.
 232 oldal, fu"zve 1950 Ft
 
 Nagy Katalin, S.:
 Farkas Istva'n
 Arthis Alapitva'ny.
 215 oldal, ko:tve 3000 Ft
 A festo" Farkas Istva'n olyan genera'cio' tagja volt, amely
 megva'ltoztatja az addig e'rve'nyben le'vo" la'ta'smo'dot.
 
 Moorhouse, Paul:
 Dali
 Corvina.
 112 oldal, ko:tve 1800 Ft
 Dali 60 legjelento"sebb feslme'nye'nek szines reprodukcio'ja
 illusztra'lja a ko:nyvet.
 
 Re'ti Istva'n:
 A nagyba'nyai mu"ve'sztelep
 Kulturtrade.
 195 oldal, ko:tve 1480 Ft
 
 
 Ke'pzo"mu"ve'szet
 =============
 
 Su:megi Gyo:rgy-To'th Piroska:
 Idekint e's odabent
 Besze'lgete'sek ke'pzo"mu"ve'szetro"l
 Tevan, Be'ke'scsaba,
 238 oldal, fu"zve 198 Ft
 Jelento"s magyar alkoto'k vallanak mu"veik elme'leti
 ku:ndulo'pontja'ro'l e's ku:lo:nbo:zo" mu"ve'szeti a'ramlatok
 hata'sa'ro'l.
 
 
 E'pite'szet
 =========
 
 Gyo:ngyo:ssy Ja'nos:
 Sze'kely templomero"do:k
 Corvin Ko:nyvposta, Csikszereda.
 101 oldal, fu"zve 360 Ft
 Felme'ri a sze'kely templomero"sse'gek e'pite'szeti e'rte'keit,
 e's ro:gziti a mai a'llapotukat.
 
 
 Film
 ====
 
 Bendazzi, Giannalberto:
 Woody Allen
 Alexandra, Koza'rmisle'ny.
 223 oldal, fu"zve 990 Ft
 Woody Allen filmjeinek kritikai elemze'se't adja, e's
 megjelo:li pa'lya'ja'nak gyo:kereit.
 
 Csendes kia'lta's
 Bacso' Pe'ter besze'lgete'sei Jancso' Miklo'ssal
 Pelika'n.
 138 oldal, fu"zve 330 Ft
 Jancso' Miklo's filmjeiro"l, terveiro"l, a Fe'nyes szelek
 szu:lete'se'ro"l besze'l,
 
 
 Zene
 ====
 
 Gammond, Peter:
 Klasszikus zene
 Kossuth.
 223 oldal, ko:tve 2490 Ft
 
 Igy la'ttuk Koda'lyt
 Pu:ski.
 441 oldal, fu"zve 660 Ft
 Nyolcvan korta'rs tanu'valloma'sa.
 
 
 Szo'rakoztato' olvasma'ny
 ======================
 
 Berkesi Andra's:
 A sors keze
 No'ta'rius,
 335 oldal, fu"zve 418 Ft
 
 Boulle, Pierre:
 Heroincsempe'szek
 Fa'tum-Ars.
 296 oldal, fu"zve 390 Ft
 John Butler tu'le'lte a vietnami poklot. A fe'lelem, a
 dzsungelharcok maradva'nya megmarad, e's a heroin rabja'va'
 teszi o"t.
 
 Cohen, Oliver:
 Nevem: Dracula
 Passage.
 Betu"falo'.
 73 oldal, fu"zve 290 Ft
 Dracula gro'f emle'kiratai ira'sa'ba fog, hogy a neve't
 tiszta'ra mossa a va'dakto'l.
 
 Christie, Agatha:
 Ve'gtelen e'jszaka
 Hunga-Print.
 Hunga ko:nyvek.
 239 oldal, fu"zve 195 Ft
 
 Cook, Robin:
 Ve'gzetes megolda's
 I.P.C. Coop.
 I.P.C. ko:nyvek
 476 oldal, fu"zve 399 Ft
 Az orvoskrimi mestere'nek legu'jabb rege'nye.
 
 Dalton, Dorothy:
 Keresem a pa'rom!
 Risus.
 184 oldal, fu"zve 148 Ft
 Sza'mos szereplo" izgalmas fordulatokban e's csoda'latos
 szerelmekben bo"velkedo" e'lete.
 
 Dickson, Gordon R.:
 Gyo:rgy e's a Sa'rka'ny
 Lap-ics, Debrecen.
 269 oldal, fu"zve 269 Ft
 Fantasztikus ko:nyv arro'l a vila'gro'l, ahol a logika helyett
 a ma'gia uralkodik.
 
 Douglas, Kirk:
 Aki uta'n nem jo:n ma's
 Ferenczy.
 295 oldal, fu"zve 550 Ft
 Izgalmas "love story".
 
 Ekert-Rotholz, Alice:
 Szia'mi to:rte'net
 Magyar Ko:nyvklub.
 448 oldal, ko:tve 580 Ft
 Egy ne'met csala'd kalandjai a mese's Ta'vol-Keleten az
 o:tvenes e'vekben.
 
 Graham, Heather:
 Az o:rdo:g kedvese
 Hajja & Fiai, Debrecen.
 333 oldal, ko:tve 473 Ft
 A XVII. sza'zad fo:ldi pokla'val szemben csak egyetlen ero"
 vehette fel a harcot: a szeretet, mely ero"sebb minden gonosz
 hatalomna'l.
 
 Herzog, Arthur:
 Rajza's
 Lap-ics, Debrecen.
 321 oldal, fu"zve 348 Ft
 Nya'r dere'ka'ra New York u'gy fekete'llik a vadme'hrajokto'l,
 hogy az emberek az ablakon sem mernek kine'zni...
 
 Lawrence, Leslie L.:
 Damballa botja
 Gesta,
 433 oldal, fu"zve 398 Ft
 A rege'ny ho"se vaslogika'val e's nem keve's ba'torsa'gga'l
 sza'll szembe a ko:nyo:rtelen e's ravasz ellenfe'llel, hogy
 ve'gu:l kideru:lhessen az igazsa'g.
 
 Ludlum, Robert:
 A Skorpio' illu'zio'
 I.P.C. Ko:nyvkiado'.
 I.P.C. ko:nyvek.
 350 oldal, fu"zve 499 Ft
 
 MacLean, Alistair:
 Kulcsszo': Rettege's
 Lap-ics, Debrecen.
 278 oldal, fu"zve 348 Ft
 
 MacLean, Alislair:
 Pokol Alaszka'ban
 Fa'tum-Ars.
 348 oldal, fu"zve 338 Ft
 Jim Brady nyomozo' versenyt fut az ido"vel tu'szul ejtett
 felese'ge e's Stella la'nya e'lete'e'rt...
 
 Pilcher, Rosamunde:
 Az ikrek jegye'ben
 Magyar Ko:nyvklub.
 258 oldal, ko:tve 440 Ft
 Egy ikerpa'r ku:lo:no:s sorsa'ro'l szo'l a rege'ny.
 
 Pilcher, Rosamundc:
 Kagylo'kereso"k
 Magyar Ko:nyvklub.
 628 oldal, ko:tve 640 Ft
 A festme'nyeke'rt folytatott versenge's foglalja keretbe a
 csala'dto:rte'netet.
 
 Ripley, Alexandra:
 Elizabeth szerelmei
 Euro'pa.
 691 oldal, ko:tve 650 Ft
 
 Az iro'no" e'rze'kletes ke'pet ad arro'l, hogyan du'lta fel
 e'lete't az orsza'gon ve'gigso:pro" polga'rha'boru'.
 
 Sandemo, Margit:
 Ve'rbosszu'
 Cesam.
 Je'ghegyek ne'pe 11.
 234 oldal, fu"zve 240 Ft
 Boldogtalan szerelme gyilkossa'gba sodorta Villemo
 Kalebsdattert. Az a'ldozat a gazdag e's tekinte'lyes Woller
 gazda egyetlen fia volt. Az apa bosszu'szomja nem ismer
 korla'tokat...
 
 Simenon, Georges:
 Maigret
 Hunga-Print.
 185 oldal, fu"zve 195 Ft
 
 Spencer, LaVyrle:
 Va'gyak
 Fabula.
 436 oldal, fu"zve 478 Ft
 A rege'ny tiszta e's o"szinte va'lloma's a boldogsa'g
 lebirhatatlan va'gya'ro'l.
 
 Steel, Danielle:
 Eltu"nt!
 Maecenas.
 400 oldal, fu"zve 418 Ft
 Va'ratlanul so:te't a'rnye'k borul Pattersone'k boldogsa'ga'ra:
 elrabolja'k a kisfiukat...
 
 Steel, Danielle:
 Ige'ret
 Pannon.
 266 oldal, fu"zve 348 Ft
 A rege'ny szerelmespa'rja't rendkivu:li megpro'ba'ltata's ele'
 a'llitja az e'let...
 
 Szilva'si Lajos:
 Albe'rlet a Sip utca'ban
 Totem.
 365 oldal, fu"zve 348 Ft
 
 Thiery, Alain:
 A sebe'sz asszony
 K.u.K. Kiado'.
 383 oldal, ko:tve 550 Ft
 Aja'nljuk mindazoknak, akik szinvonalas e's e'lvezetes lektu"rt
 szeretne'nek olvasni.
 
 Thomas, Hugh:
 Hess
 Balassi.
 187 oldal, fu"zve 400 Ft
 Azt a'llitja, hogy a spandaui bo:rto:n utolso' lako'ja nem
 Rudolf Hess, a hirhedett na'ci volt, hanem egy bu"no:zo", akit
 vagy a ne'metek, vagy a britek csempe'sztek a helye'be.
 
 Victor, Barbara:
 Nincs to:bbe' fa'jdalom
 Maecenas.
 Ve'nusz ko:nyvek.
 415 oldal, fu"zve 298 Ft
 A romantikus e's szerelmes rege'nyek kedvelo"i e'lvezni fogja'k
 a ko:nyvet.
 
 Wood, Barbara:
 Le'lekla'ng
 Magyar Ko:nyvklub.
 512 oldal, ko:tve 590 Ft
 A ho"sno" ha'nyattata'sai sora'n fo:lta'rul az olvaso' elo"tt
 az o'kori keleti birodalmak szines e's fe'nyu"zo", egyszersmind
 kegyetlen vila'ga.
 
 
 Sztira, humor
 =============
 
 Dahl, Roald:
 Megho:kkento" mese'k
 Szukits, Szeged.
 182 oldal, fu"zve 360 Ft
 Kede'lyes-mulatsa'gos re'mto:rte'netek, mese'k XX. sza'zadi
 felno"tt gyermekek sza'ma'ra.
 
 Farkasha'zy Tivadar:
 Nem e'rtem
 Helikon.
 372 oldal, ko:tve 438 Ft
 Farkasha'zy fanyar humoru' glossza'i e's eszmefuttata'sai.
 
 Ja'sz Istva'n:
 Akik szo'baa'lltak
 Antolo'gia Kiado', Lakitelek.
 240 oldal, fu'zve 374 Ft
 A rendszerva'ltoza's ha'rom e've't irja le nagyon mulatsa'gosan
 a szatirikus rege'ny.
 
 Karinthy Frigyes:
 Igy irtok ti (1912)
 Ikon.
 Matu'ra klasszikusok 17.
 223 oldal, fu"zve 298 Ft
 Az irodalmi karikatu'ra'k 1912-es elso" kiada'sa'nak gondozott
 szo:vege, ta'rgyi e's szo'magyara'zatokkal.
 
 No:stlinger, Christine:
 Ne'ha jobb lenne egyedu:l
 Magyar Ko:nyvklub.
 124 oldal, ko:tve 385 Ft
 A ha'ziasszonyok apro' bosszu'sa'gairo'l, a he'tko:znapi
 re'szletekro"l szo'lnak a humoros ira'sok.
 
 
 Fantasztikus ko:nyvek
 ====================
 
 Foster, Alan Dean:
 Cat-Alysator
 Lap-ics, Debrecen.
 297 oldal, fu"zve 299 Ft
 A fantasztikus irodalmat kedvelo"knek aja'nljuk.
 
 Leinster, Murray:
 A grekek aja'nde'ka
 Mo'ra.
 Galaktika Fantasztikus Ko:nyvek.
 167 oldal, fu"zve 248 Ft
 
 McCaffrey, Anne:
 Pegazus nyerge'ben
 E'desviz.
 Science fiction.
 295 oldal, fu"zve 319 Ft
 Az izgalmas rege'ny a jo:vo"ben ja'tszo'dik, e's egy
 ku:lo:nleges vila'gba vezeti az olvaso't.
 
 Salvatore, R. A.:
 Otthon
 Valhalla Pa'holy.
 299 oldal, fu"zve 349 Ft
 Menzoberranzan lenyu"go:zo" e's re'mse'ges vila'ga'ba vezet a
 rege'ny, egy u'j fantasy-trilo'gia elso" ko:tete.
 
 
 Ne'prajz
 =======
 
 Ciga'ny ne'pi kultu'ra a Ka'rpa't-medence'ben a 18-19. sza'zadban
 Miksza'th Kiado', Salgo'tarja'n.
 Ciga'ny ne'prajzi tanulma'nyok 1.
 272 oldal, fu"zve 250 Ft
 Az 1991. szeptember 17-18-a'n Budapesten rendezett
 ciganisztikai konferencia elo"ada'sai.
 
 Geertz, Clifford:
 Az e'rtelmeze's hatalma
 Sza'zadve'g.
 Sza'zadve'g ko:nyvta'r, Antropolo'gia.
 405 oldal, fu"zve 480 Ft
 Az etnogra'fus o:sszetett fogalmi struktu'ra'k bemutata'sa'val
 foglalkozik.
 
 Hofer Tama's-Fe'l Edit:
 Magyar ne'pmu"ve'szet
 Corvina.
 208 oldal, ko:tve 1900 Ft
 
 Hoppa'l Miha'ly:
 Sa'ma'nok
 Helikon.
 189 oldal, fu"zve 790 Ft
 Hu'sze'vi kitarto' kutata's eredme'nyeke'nt szu:letett meg az
 eura'zsiai sa'ma'nizmus ke'pesko:nyve.
 
 Pe'ter La'szlo':
 Szo"regi de'luta'nok
 Pu:ski.
 486 oldal, fu"zve 440 Ft
 "Uniformiza'lo'do' vila'gunkban ku:lo:no:sen fontos, hogy mind
 a nemzeti, mind a helyi saja'tossa'gokat megmentsu:k a XXI.
 sza'zadnak" - irja a szerzo".
 
 Mo'ser Zolta'n:
 Jelek e's u:nnepek
 Fekete Sas.
 191 oldal, fu"zve 320 Ft
 A tanulma'nyok arro'l az o:ro:kse'gro"l adnak sza'mot, amire
 alig-alig gondolunk: Mekkora e's milyen az a ne'pdalokban,
 ne'pszoka'sokban mego"rzo:tt motivumkincs, amelyet a
 ko:ze'pkori kereszte'ny kultu'ra'bo'l vett a't a magyarsa'g?
 
 Tala'lo's mese'k, tala'lo's ke'rde'sek, mesetala'nyok
 Literator, Nagyva'rad.
 156 oldal, fu"zve 220 Ft
 Biharbo'l sza'rmazo' tala'lo's mese'k e's ke'rde'sek.
 
 
 Ta'jak, ne'pek
 ============
 
 A magyarsa'g ke'ziko:nyve
 630 oldal, ko:tve 4000 Ft
 Bepillanta'st nyu'jt a Ka'rpa't-medence fo:ldrajza'ba,
 no:ve'ny- e's a'llatvila'ga'ba, valamint a magyar ne'p
 to:rte'nete'be.
 
 
 U'tleira's
 ========
 
 Re've'sz Tama's:
 Ve'gtelen te'r-Open Air
 Herald.
 99 oldal, ko:tve 1950 Ft
 A szerzo" a Szikla's-hegyse'gbo"l kiindulva ja'rta be a
 ko:dfa'tyolba burkolo'zott csendes-o'cea'ni partot. Ke'pei a
 ve'gtelen te'r dicse'rete't zengik.
 
 Ro'naszegi Miklo's:
 Az a hires Ha'ry Ja'nos
 Szerzo"i kiada's.
 174 oldal, fu"zve 275 Ft
 Meserege'ny.
 
 1000 ke'rde's - 1000 va'lasz az a'llatokro'l
 Alexandra, Koza'rmisle'ny.
 192 oldal, ko:tve 750 Ft
 
 Jckel, Karin-Ortner, Heinz:
 Dinoszauruszmese'k
 Cicero'.
 87 oldal, ko:tve 480 Ft
 
 Joly, Fanny:
 Segitse'g! Dolit irunk!
 Passage.
 Olvasnijo'! 5.
 64 oldal, fu"zve 280 Ft
 Zso'finak aki az utolso'k ko:zo:tt kullog az oszta'lyban,
 dolgozatot kell irnia, amire eredeti megolda'st eszel ki...
 
 Mark Twain:
 Tom Sawyer, a mesterdetektiv
 Fa'tum-Ars.
 272 oldal, fu"zve 358 Ft
 Tom Sawyer e's Huck Finn, a ke't kedves csirkefogo' ezu'ttal a
 gyilkossa'ggal va'dolt Silas ba'csinak segitenek.
 
 Murail, Marie-Aude:
 A falfirka'lo'k banda'ja
 Passage.
 Betu"falo'.
 73 oldal, fu"zve 290 Ft
 Az iskola rejtett zugaiban e's a ko:rnyezo" utca'k fala'n
 minden tilta's ellene're nap mint nap u'jabb titokzatos
 feliratok jelennek meg...
 
 Tari Endre:
 Fo:ldrajzi felfedezo"k
 Unio' Kiado'.
 Dia'k ki kicsoda.
 142 oldal, ko:tve 330 Ft
 
 Varga Lajos:
 Ra'ada'snap a szuperszta'rok cirkusza'ban
 A Koma'rom-Esztergom Megyei O:nkorma'nyzat Jo'zsef Attila
 Ko:nyvta'ra.
 U'j Forra's ko:nyvek 19.
 77 oldal, fu"zve 150 Ft
 To:rte'nelmi meserege'ny.
 
 
 Gyermekko:nyvek
 ==============
 
 Csizma's kandu'r
 Alexandra, Koza'rmisle'ny.
 32 oldal, fu"zve 89 Ft
 
 A dzsungel ko:nyve
 Alexandra, Koza'rmisle'ny.
 32 oldal, fu'zve 89 Ft
 
 A ha'rom kismalac
 Alexandra, Koza'rmisle'ny.
 32 oldal, fu"zve 89 Ft
 Hirata, Shogo:
 Az elgurult rizsgombo'c
 Pesti Szalon.
 A Pesti Szalon mese'lo" fu:zetei 30.
 25 oldal, fu"zve 120 Ft
 A japa'n mesekinccsel ismerteti meg az olvaso't.
 
 Ho'fehe'rke
 Alexandra, Koza'rmisle'ny.
 32 oldal, fu"zve 89 Ft
 
 A kis hablea'ny
 Alexandra, Koza'rmisle'ny.
 32 oldal, fu"zve 89 Ft
 
 Piroska e's a farkas
 Alexandra, Koza'rmisle'ny.
 32 oldal, fu"zve 89 Ft
 
 Reberg, E'velyne:
 Janko' e's a boszorka'ny
 Passage.
 Olvasni jo'! 6.
 64 oldal, fu"zve 280 Ft
 A kis Janko' csoda'latos fa'ja ontja az aranyszinu"re su:lt
 zsemle'ket. A boszorka'ny azonban nem nyugszik, e's
 furfangosan elrabolja Janko't...
 
 Wirth A'gnes-Klimits Jeno":
 A bu"ba'jos pe'kmester
 Kataliza'tor Iroda.
 27 oldal, ko:tve 380 Ft
 Boro'ka Ba'bi pe'kmester ku:lo:nleges kalandjai.
 
 
 Nevele's, oktata's
 ================
 
 Baranyi Ka'roly:
 Mit, mie'rt, hogyan?
 Hunga-Print.
 179 oldal, fu"zve 349 Ft
 A szerzo"nek a Nemzeti alaptantervvel, az iskola gondjaival e's
 jo:vo"je'vel kapcsolatos elo"ada'sait tartalmazza.
 
 Nemzetko:zi o:szto:ndij almanach 1994-95
 A Magyar Felso"oktata's Szerkeszto"se'ge.
 366 oldal, fu"zve 800 Ft
 O:sszea'llita's a ku:lfo:ldi o:szto:ndijas tanula'si e's
 kutata'si leheto"se'gekro"l.
 
 Tova'bbke'pze'si,a'tke'pze'si leheto"se'gek Budapesten 1994
 Taninfo.
 Su'go' ko:nyvek.
 73 oldal, fu"zve 154 Ft
 
 
 Tanko:nyv
 ========
 
 A fe'rfi e's a no" - Bevezete's a szexualita'sba
 2. ko:tet: 8-13 e'ves gyerekeknek
 73 oldal, ko:tve 480 Ft
 Pa'rbesze'des forma'ban ad va'laszt a koroszta'lyt
 foglalkoztato' leggyakoribb ke'rde'sekre.
 
 A fe'rfi e's a no" - Bevezete's a szexualita'sba
 3. ko:tet:14-18 e'ves fiataloknak
 141 oldal, ko:tve 600 Ft
 Segitse'get nyu'jt a szexua'lis e's a vele o:sszefu:ggo" lelki
 proble'ma'k megolda'sa'ban.
 
 Gelniczky Gyo:rgy-Hegedu"s
 Magdolna-To'th Ire'n:
 Szo'-ta-gol-va
 Ma'gus.
 95 oldal, fu"zve 310 Ft
 A szo'tagoltata's segiti a gyereket az olvasa's- e's
 ira'ske'szse'g biztos kialakita'sa'ban.
 
 Most le'gy okos!
 Gyakorlo'fu:zet o'voda'soknak 2.
 Venezia.
 39 oldal, fu"zve 275 Ft
 Sok ja'te'kos e's szo'rakoztato' feladatot kina'l a
 nagycsoportos o'voda'soknak.
 
 
 Ne'prajzmu"vele's
 ==============
 
 Trencse'nyi La'szlo':
 Kis ke'ziko:nyv
 MMI OKT.
 Kultu'ra-tuda's-ta'rsadalom.
 75 oldal, fu"zve 11O Ft
 A mu"velo"de'si ko:zpontok mu'nka'ja'hoz nyu'jt eligazita'st
 e's segitse'get.
 
 
 Nyelve'szet
 ==========
 
 Kiss Lajos:
 Kniezsa Istva'n
 Akade'miai.
 A mu'lt magyar tudo'sai.
 143 oldal, ko:tve 242 Ft
 Kniezsa Istva'n nyelve'sz, az MTA tagja mindenekelo"tt a magyar
 szo'kincs szla'v elemeinek kutato'ja volt.
 
 
 Nyelvko:nyvek
 ============
 
 Budai La'szlo':
 English Grammar
 Theory and Practice
 Nemzeti Tanko:nyvkiado'.
 640 oldal, ko:tve 880 Ft
 
 Celce-Murcia, Marianne:
 Teaching English as a Second or Foreign Language
 Akade'miai.
 567 oldal, fu"zve 1320 Ft
 
 "Puska" helyett
 Spanyol nyelvtani sege'dko:nyv tanulo'knak
 Kossuth.
 50 oldal, fu"zve 99 Ft
 
 
 Szo'ta'rak
 ========
 
 A magyar nyelv szo've'gmutato' szo'ta'ra
 Akade'miai.
 591 oldal, ko:tve 1980 Ft
 
 Mohay Andra's:
 U'jgo:ro:g-magyar ke'ziszo'ta'r
 Akade'miai.
 773 oldal, ko:tve 990 Ft
 
 
 Bibliogra'fia
 ============
 
 Babits Miha'ly ke'ziratai e's leveleze'se
 Katalo'gus
 Argumentum. - Peto"fi Irodalmi Mu'zeum.
 Klasszikus magyar iro'k ke'ziratainak e's leveleze'se'nek
 katalo'gusai 3.
 550 oldal, fu"zve 2000 Ft
 
 Gergye La'szlo':
 Kazinczy Ferenc ke'ziratos hagyate'ka
 MTA Ko:nyvta'r.
 A Magyar Tudoma'nyos Akade'mia Ko:nyvta'ra Ke'ziratta'ra'nak
 katalo'gusai 21.
 159 oldal, fu"zve 220 Ft
 
 To:rte'neti bibliogra'fia 1991
 Histo'ria.
 Histo'ria ko:nyvta'r. Bibliogra'fia'k 2.
 108 oldal, fu"zve 150 Ft
 
 To:rte'neti bibliogra'fia 1992
 Histo'ria.
 Histo'ria ko:nyvta'r. Bibliogra'fia'k 3.
 135 oldal, fu"zve 150 Ft
 
 
 Ko:zgazdasa'g
 ===========
 
 Alfo:ldi Csaba-Kara'csony
 Imre'ne'-Pecze Ibolya:
 A terme'szetbeni juttata'sok e's a ko:ltse'gte'rite'sek
 ado'ztata'sa'nak 1994. e'vi szaba'lyai
 Novorg Kft.
 149 oldal, fu"zve 2420 Ft
 
 Alfo:ldi Csaba-Pecze Ibolya:
 Kevesebb ado' - to:bb jo:vedelem
 Novorg Kft.
 214 oldal, fu'zve 2695 Ft
 
 Baily, Peter-Farmer, David:
 Beszerze's
 Strate'gia e's menedzsment
 Mu"szaki.
 284 oldal, ko:tve 980 Ft
 
 Czipszer Ka'rolyne'-Kova'csne' Ba'thori Zsuzsa:
 Ado'za's e's ko:nyvvizsga'lat
 Novorg Kft.
 234 oldal, fu"zve 2640 Ft
 
 Egye'ni va'llalkozo'k ke'ziko:nyve
 Unio'.
 375 oldal, fu"zve 1700 Ft
 
 Fenyvesi Csaba:
 Rendo"rse'g e's marketing
 Szerzo"i kiada's, Pe'cs.
 142 oldal, fu"zve 396 Ft
 Haszonnal forgathatja mindenki, aka'r rendo"r, aka'r rendo"rt hiv.
 
 A gazdasa'gpolitika va'ltozo' su'lypontjai
 Akade'miai.
 215 oldal, fu"zve 480 Ft
 A vila'gban zajlo' eseme'nyeket e's tapasztalataikat a hazai
 helyzet kiva'nalmai szerint rendszerezi.
 
 Gyekiczky Tama's:
 Emberi ero"forra'sok e's moderniza'cio's strate'gia'k
 T-Twins.
 209 oldal, fu"zve 1210 Ft
 
 Hanzmann Jo'zsefne'-Imrei Sa'ndorne'-Hoffmann lstva'nne':
 Kereskedelmi sza'mita'sok
 Novorg Kft.
 313 oldal, fu"zve 1485 Ft
 
 Kova'cs Miha'ly:
 Ke't le'pe's elo"re - ke't le'pe's ha'tra?
 A gazdasa'gi elo"rehalada's u'tja
 Szerzo"i kiada's.
 84 oldal, fu"zve 295 Ft
 
 A nyita's gazdasa'gpolitika'ja
 MTA Ko:zgazdasa'gtudoma'nyi lnte'zet.
 477 oldal, fu"zve 440 Ft
 Elso"sorban az import liberaliza'la'sa'nak a termele'si
 szerkezet a'talakita'sa'ra gyakorolt hata'sa't vizsga'lja.
 
 Rimler Judit:
 Pazarla's az emberrel
 MTA Ko:zgazdasa'gtudoma'nyi Inte'zet.
 194 oldal, fu"zve 203 Ft
 A hate'konysa'ggal kapcsolatban vet fel e's fogalmaz u'jra
 ne'ha'ny proble'ma't.
 
 
 Jog
 ===
 
 A Magyar Orsza'ggyu"le's jogalkota'sa 1993
 Magyar Orsza'ggyu"le's.
 822 oldal, ko:tve 2992 Ft
 
 Matu'z Gyo:rgy:
 Az ingatlanjog gyakorlati ke'ziko:nyve
 7. ko:tet: Ami a 6-okbo'l kimaradt
 207 oldal, fu"zve 770 Ft
 
 
 Szerveze's
 =========
 
 Dobine' Mo'nus Erzse'bet:
 Az eszme'nyi titka'rno" ke'ziko:nyve
 Novorg Kft.
 301 oldal, fu"zve 2530 Ft
 
 
 Sza'mita'stechnika
 ================
 
 Knuth, Donald E.:
 A sza'mito'ge'p-programoza's mu"ve'szete
 3. ko:tet: Kerese's e's rendeze's.
 761 oldal, ko:tve 1980 Ft
 
 Ne'meth J. Andra's:
 Titka'rno"k szo:vegszerkeszte'si ke'ziko:nyve
 Novorg Kft.
 176 oldal, fu"zve 1672 Ft
 
 Stolnicki Gyula:
 SQL ke'ziko:nyv
 Computerbooks.
 407 oldal, fu"zve 1188 Ft
 
 
 Matematika
 ==========
 
 Latka, Frantisek:
 Matematikai ke'pletgyu"jteme'ny
 Mu"szaki.
 150 oldal, fu"zve 198 Ft
 
 Re'nyi Alfre'd:
 Levelek a valo'szinu"se'gro"l
 Typotex.
 109 oldal, fu"zve 250 Ft
 
 
 Ipar
 ====
 
 A mecseki ko"sze'nba'nya'szat
 U'tforra's, Pe'cs.
 U'tforra's ko:nyvek.
 90 oldal, ko:tve 1500 Ft
 
 O:llo"s Ge'za:
 Szennyviztisztito' telepek u:zemeltete'se
 Akade'miai.
 363 oldal, ko:tve 1320 Ft
 A tisztita'si folyamatokat "logikai fa'k" alapja'n e'rtelmezi.
 
 A panelos lako'e'pu:letek felu'jita'sa
 Mu"szaki.
 557 oldal, ko:tve 2958 Ft
 
 
 Technika
 ========
 
 Hack Emil-Simo' Zolta'n:
 Citro	n AX, BX, ZX, XM, C15, C25
 Mu"szaki.
 Nyugati auto'tipusok.
 202 oldal, fu"zve 395 Ft
 
 Mi az u'j a KRESZ-ben? '94
 Mu"szaki.
 8 oldal, fu"zve 48 Ft
 Az 1994. ju'nius 1-je'n hata'lyba le'po" u'j rendeleteket tartalmazza.
 
 Szabo' Tibor-Vidra Jo'zsef:
 Re'gi fe'nyke'pezo"ge'pek
 Mu"szaki.
 160 oldal, ko:tve 785 Ft
 A fe'nyke'peze's to:rte'nete ira'nt e'rdeklo"do" foto'sok,
 foto'amato"ro:k, valamint a mu"szaki re'gise'geket kedvelo"k
 figyelme'be aja'nljuk.
 
 Wilson, Hugo:
 A motorkere'kpa'r sza'z e've
 Technika e's forma, sport e's szo'rakoza's.
 Gemini.
 192 oldal, ko:tve 1870 Ft
 
 
 Orvostudoma'ny, ege'szse'gu:gy
 ==========================
 
 Benson Katalin:
 Orvosegyetemre akarok menni
 Ege'szse'gu:nke'rt Alapitva'ny.
 208 oldal, fu"zve 297 Ft
 
 Bragg, Paul C.-Bragg, Patricia:
 A bo:jt csoda'ja
 Westinvest.
 238 oldal, fu"zve 248 Ft
 Amerika leghiresebb e'letmeghosszabbita'si szake'rto"je'nek
 gyakorlati u'tmutata'sai.
 
 Copeland, Glenn-Solomon, Stanley:
 La'bko:nyv
 Petit.
 156 oldal, fu"zve 495 Ft
 Hasznos ismereteket nyu'jt a kezele's e's az orvosi technika
 legu'jabb eredme'nyeiro"l a la'b gyo'gyita'sa tere'n.
 
 Hargitai Ka'roly:
 A halhatatlansa'g ku:szo:be'n
 Dunakanyar 2000.
 274 oldal, fu"zve 27R Ft
 E'rdekesse'gek e's meglepete'sek a terme'szetgyo'gya'szat e's
 a'ltala'ban a gyo'gyita's u'j u'tjai ira'nt e'rdeklo'do"knek.
 
 Ja'vor Tibor:
 Sze'krekede's
 Golden Book Kiado'.
 Ha'ziorvosi kisko:nyvta'r - nemcsak ha'ziorvosoknak.
 96 oldal, fu"zve 490 Ft
 
 Papp La'szlo' Tivadar:
 Szeme'szeti praktikum
 Springer Hungarica.
 Ha'ziorvos ko:nyvek.
 183 oldal, fu"zve 1200 Ft
 
 
 Fo:ldrajz, fo:ldtan
 ===================
 
 Cse'falvay Zolta'n:
 A modern ta'rsadalomfo:ldrajz ke'ziko:nyve
 Ikva.
 366 oldal, ko:tve 1200 Ft
 
 
 Terme'szet
 ==========
 
 Attenborough, David:
 Az e'lo"vila'g atlasza
 Geoholding.
 216 oldal, ko:tve 2480 Ft
 A'tfogo' ke'pet nyu'jt Fo:ldu:nk mu'ltja'ro'l, jelene'ro"l e's
 proble'ma'val terhes jo:vo"je'ro"l.
 
 Bala'zs De'nes:
 A csepego" ko:vek ige'zete'ben
 Szerzo"i kiada's, E'rd.
 124 oldal, fu"zve 260 Ft
 Az e'gerszo:gi Szabadsa'g-barlang felta'ra'sa a szerzo"
 maroknyi csapata e's az o"ket segito" kis falu lako'i a'ltal.
 
 Edwards, Elwyn Hartley:
 Lovak
 Panem. - Grafo.
 Hata'rozo' ke'ziko:nyvek.
 253 oldal, ko:tve 490 Ft
 
 Micek, Toma's:
 Lo'gyerekek
 SubRosa.
 44 oldal, ko:tve 640 Ft
 Sze'p ke'peken o:ro:kiti meg a lovak gondtalan gyerekkora't.
 
 
 Sport
 =====
 
 De'nes Tama's:
 Brazil futballszamba
 Trio Budapest.
 207 oldal, ko:tve 750 Ft
 
 Flandorffer Tama's - Hajas Jo'zsef:
 Lo' e's lovagla's
 Pesti Szalon.
 176 oldal, ko:tve 57Q Ft
 
 Zebroff, Kareen:
 Jo'ga mindenkinek
 Magyar Ko:nyvklub.
 143 oldal, ko:tve 538 Ft
 A jo'ga to:bb mint 5000 e'ves mu"ve'szete't ismerteti.
 
 
 Ha'zunk ta'ja
 ===========
 
 Gergely E'va:
 Su:ssu:nk, su:ssu:nk valamit...
 Pro-Print, Csikszereda.
 209 oldal, fu"zve 250 Ft
 
 Hargitai Gyo:rgy:
 Korszeru"bben mikrohulla'mmal
 U'j Herkules.
 96 oldal, ko:tve 590 Ft
 A mikrohulla'mu' ke'szu:le'k segitse'get nyu'jt az ege'szse'ges
 ta'pla'lkoza'shoz.
 
 Nagy Ange'la, F.:
 U'j sala'taa'be'ce'
 Kulturtrade.
 227 oldal, ko:tve 399 Ft
 
 Siroki Zolta'n
 Diszmadarak a laka'sban
 Mezo"gazda.
 294 oldal, fu"zve 490 Ft
 
 Stahl, Horst:
 Szobabonsai
 To:rpefa'k az ablakpa'rka'nyon
 Pesti Szalon. - Faluko:nyv-Cicero'.
 68 oldal, fu"zve 248 Ft
 
 
 Hobbi
 =====
 
 Halak e's horga'szok
 Akade'miai.
 205 oldal, ko:tve 2640 Ft
 
 Walter, F. Virginia:
 U'jsa'gpapir-hajtogata's
 Lap-ics, Debrecen.
 79 oldal, fu"zve 449 Ft
 U'jsa'gpapirbo'l, marade'k dobozbo'l, tubusbo'l,
 gyo:ngyo:kbo"l, zsinegbo"l e's gombokbo'l remek ta'rgyakat
 lehet ke'sziteni.
 
 
 U'tiko:nyv
 ========
 
 Forga'cs Andra's-Szabo' Miklo's:
 Go:ro:gorsza'g
 Panora'ma.
 Panora'ma nagyu'tiko:nyvek.
 597 oldal, ko:tve 680 Ft
 
 
 Hadtudoma'ny
 ===========
 
 Haack, Richard:
 Ke'mek ko:nyve
 Amon.
 293 oldal, fu"zve 285 Ft
 A ke'mek vila'ga'val ismerteti meg az olvaso't.
 
 
 Te'rke'p
 ======
 
 Ausztria
 Euro-u'tiatlasz
 Officina Nova.
 82 oldal, fu"zve 598 Ft
 
 Budapest
 Euro-nagy va'rosatlasz
 Officina Nova.
 158 oldal, fu"zve 1176 Ft
 
 Budapest
 Euro-va'roste'rke'p
 Officina Nova.
 15 oldal, fu"zve 498 Ft
 
 Go:ro:gorsza'g
 Euro-u'tiatlasz
 Officina Nova.
 104 oldal, fu"zve 548Ft
 
 Ko:ze'p-Euro'pa
 Euro-auto'atlasz
 Officina Nova.
 712 oldal, ko:tve 2040Ft
 
 Magyarorsza'g
 Euro-orsza'gte'rke'p
 Officina Nova. 450Ft
 
 Ne'metorsza'g
 Euro-u'tiatlasz
 Officina Nova.
 154 oldal, fu"zve 598Ft
 
 Olaszorsza'g
 Euro-u'tiatlasz
 Officina Nova.
 144 oldal, fu"zve 598Ft
 
 
 Idegen nyelvu" ko:nyvek
 =====================
 
 Esterha'zy Pe'ter:
 The Book of Hrabal
 Corvina.
 168 oldal, fu"zve 650 Ft
 
 Venesz Jo'zsef:
 Ungarische Kochkunst
 Corvina.
 256 oldal, fu"zve 650 Ft
 
 
 A ho'nap zenemu"vei
 =================
 
 A Zenemu"kiado' kotta'i
 U'JDONSA'GOK
 
 HAENDEL-KISTLER-LIEBENDO:RFER:
 3 Fugen fu:r Violoncello und Klavier 354 Ft
 
 JENEI SZ. :
 "Kinek mondjam el ve'tkeimet..."
 (e'nek-zongora) 210 Ft
 
 UTA'NNYOMA'SOK
 
 BARTO'K-PONGRA'CZ:
 Este a sze'kelyekne'l
 (oboa-zongora) 178 Ft
 
 BARTO'K B.:
 Szonatina (zongora) 178 Ft
 
 Debussy-album I.
 (zongora) 331 Ft
 
 DEBUSSY-NAGY:
 A kis ne'ger
 (fuvola v. klarine't e's zongora) 178 Ft
 
 Duo'k hegedu"re e's gordonka'ra kezdo"k sza'ma'ra
 (Pejtsik, Vigh) 409 Ft
 
 FAURE'-PA'LFALVI-JENEY :
 Sicilienne
 (fuvola e's zongora) 233 Ft
 
 Gordonkamuzsika kezdo"knek I.
 (gordonka e's zongora)
 (Lengyel, Pejtsik) 409 Ft
 
 Hegedu"trio'k
 (ja'tszo'partitu'ra)
 (Pejtsik, Sza'sz) 354 Ft
 
 Klarine'tduo'k kezdo"k sza'ma'ra
 (Kuszing) 409 Ft
 
 LISZT-GA'RDONYI-SZELE'NYI:
 Etu:den I.
 (zongora) 888 Ft
 
 Re'gi mu"vek ke't e's ha'rom
 gordonka'ra
 (Pejtsik) 409 Ft
 
 ----------------- II. (utolso) resz vege --------------------

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS