Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX MOZAIK 130
Copyright (C) HIX
1994-03-31
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Uj konyvek (marcius) I. resz (mind)  800 sor     (cikkei)

+ - Uj konyvek (marcius) I. resz (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

UJ KONYVEK 1994. ma'rcius I. re'sz
 
 A Ko~nyvvila'g c. havonta megjeleno lap 1994 ma'rciusi szama
 alapjan kozzeteszi
 
 Zimanyi Magdolna
 
 
 A nagy terjedelem miatt a ma'rciusi konyvjegyzeket 2 re'szre
 bontottam. A jegyzek II. reszet a MOZAIK egy kovetkezo
 szamaban kozoljuk.
 
 Disclaimer: az esetleges hibakert nem tudok felelosseget
 vallalni.
 --- Ko~nyvvila'g c.lap 1994 ma'rciusi szam Uj Konyvek rovat ---
 
Ko~nyvvila'g, 1994 ma'rcius
 
UJ KO~NYVEK
 
 
 Rovatunkban - a Ko~nyvta'rella'to' Va'llalat adatba'zisa alapja'n -
az 1994. janua'r 1-31-ig megjelent (illetve regisztra'lt) mu"vek
szerepelnek.
 
Ko~lte'szet
===========
 
Csoo'ri Sa'ndor:
Senkid,bara'tod
Intermix.
O~ro~kse'gu~nk.
167oldal,fu"zve        340Ft
Jelen ko~tete verseit az eddig megjelent tizenegy
versesko~tete'bo"l va'logatta a ko~lto".
 
Dsida Jeno" Va'logatott versci
Unikornis.
A Magyar Ko~lte'szet Kincsesta'ra 15.
241oldal,ko~tve        630Ft
 
Fa'bia'n Imre:
Angyalok cso'kja
Litera'tor,Nagyva'rad.
35oldal,fu"zve        168Ft
Versek.
 
Hazahiv a hu"se'g
Roma'niai magyar ko~lto"k valloma'sai a szu~lo"fo~ldro"l
Szerkesztette: Liszto'czky La'szlo'.
Castrum,Sepsiszentgyo~rgy.
537oldal,ko~tve        385Ft
Kilencven ko~lto" ha'romsza'z verse't tartalmazza. Azokat,
amelyek - ko~zvetlenu~l, vagy a'tte'teles forma'ban - a
szu~lo"fo~ld, az anyanyelv e's a ne'p ira'nti szeretetro"l,
felelo"sse'gtudatro'l, hu"se'gro"l vallanak.
 
Kala'sz Ma'rton:
To~rt mi
Orpheusz.
88oldal,fu"zve        229Ft
A ko~ze'pkoru' ko~lto"nemzede'k egyik legkiva'lo'bb lirikusa Kala'sz
Ma'rton.Sikeres pa'lyakezde'se't ko~veto"en rangot vivott ki
maga'nak,a modern poe'zis u'j e's u'j teru~leteit ho'ditotta meg.
 
Keme'ny Istva'n:
A koboldko'rus
Pesti Szalon. JAK Fu~zetek 64.
102oldal,fu"zve 140Ft
A ko~lto" u'j verseit a ko~nyveibo"l jo'lismert kive'teles mu"gond
e's formake'szse'g jellemzi.
 
Shakespeare,William :
Szonettek
Szukits,Szeged.
A lira gyo~ngyszemei.
160oldal,fu"zve 233Ft
A vila'girodalom legnagyobbjai ko~ze' tartozo' Shakespeare
minden a'ltala mu"velt mu"fajban kiemelkedo"t alkotott:
szonettjei is a renesza'nsz ko~lte'szet e'lvonala'ba tartoznak.
 
Szarka Istva'n:
Nem lette'l tengere'sz
Szerzo"i kiada's.
117 oldal, fu"zve 100 Ft
A szerzo" legu'jabb versei.
 
Tagore, Rabindranath :
A'ldozati e'nekek
Szukits, Szeged.
149 oldal,fu"zve 250 Ft
Tagore elso"sorban a szimbolikus-misztikus felfoga'st e's
kifejeze'smo'dot o~ro~ko~lte a hagyoma'nyos indiai ko~lte'szetbo"l.
A'ldozati e'nekek cimu" versko~tete'nek angol fordita'sa'e'rt
1913-ban irodalmi Nobel-dijjal tu~ntette'k ki.
 
 
Vass Tibor-Urba'n Tibor:
Ketto"spont
Uj Bekezde's Mu"ve'szeti Egyesu~let,
Miskolc.
Uj Bekezde's ko~nyvek 12.
54 oldal, fu"zve 489 Ft
Vass Tibor e'rdekes szinezetu" lira'ja ige'retes szinfoltja a
magyar irodalomnak. Urba'n Tibor sza'ma'ra az alkota's valo'ban
a'llapot, nem pedig teve'kenyse'g ke'rde'se.
 
Vincze Csaba :
Bo~lcso"k, fe'rfiarc
Uj Bekezde's, Miskolc.
Uj Bekezde's ko~nyvek 13.
55 oldal, fu"zve 99 Ft
A ko~lto" legu'jabb verseit tartalmazza.
 
Zilahy Pe'ter:
Lepel alatt ugra'sra ke'sz szobor
Pesti Szalon.
82 oldal, fu"zve 176 Ft
A ko~lto" hu'sze'vesen megide'zte a beteljesu~lt jo~vo"t, mert
versei maga'ban hordozza'k az ido" lu~kteto" teljesse'ge't.
 
 Sze'ppro'za
 ===========
 
Bakos Ferenc:
Szindba'dia
Amfipressz Bt.
179 oldal, fu"zve 269 Ft
Szindba'dia: szigetorsza'g, valamennyi fe'rfilakosa a Szindba'd
ne'vre hallgat. No"k is vannak, e's a dolog terme'szete'bo"l
ado'do'an mind Szindba'd asszonya. Eze'rt a ko~nyvet csak a 36
e'ven felu~li vagy aluli olvaso'nak aja'nlja a szerzo".
 
Crichton, Michael:
Kongo'
Maecenas.
404 oldal, fu"zve 348 Ft
A szerzo" Fekete-Afrika szive'be, Kongo' legsu"ru"bb dzsungele'be
vezeti az olvaso't fordulatos rege'nye'ben.
 
Cronin, A. J.:
Garasos e'vek
Ese'ly.
Sorsok - e'letek.
336 oldal. ko~tve 445 Ft
 
Sza'zadunk egyik legsikeresebb bestselleriro'ja ezu'ttal az
1900-as e'vek Sko'cia'ja'nak dickensi vila'ga'ba kalauzolja el
olvaso'ja't o~ne'letrajzi ihlete'su" rege'nye'vel.
 
Fa'ber Kova'cs Gyula:
Ballag ma'r a ve'n dia'k...
Ka'lvin.
192 oldal, fu"zve 190 Ft
To~rte'net egy re'gi hires iskola'ro'l e's egy kis fiu'ro'l.
 
Follett, Ken :
Vesze'lyes gazdagsa'g
Victoria.
385 oldal,fu"zve 399 Ft
Egy banka'rcsala'd to~rte'nete a'll a cselekme'ny ko~ze'ppontja'ban,
melynek tagjai a pe'nze'rt e's hatalome'rt folytatott ku~zdelem
sora'n nem riadnak vissza semmito"l.
 
Golding, William :
A legyek ura
Euro'pa Dia'kko~nyvta'r.
244 oldal,fu"zve 180 Ft
Egy elke'pzelt ha'boru' sora'n gyermekek veto"dnek egy lakatlan
szigetre, s ko~zo~sse'gu~k reproduka'lja az o"sta'rsadalom minden
barba'rsa'ga't.
 
Hala'sz Margit:
Isten tehenei
Fu~ggetlen Alkoto'k Orsza'gos Szo~vetse'ge Ko~nyvta'ra l4.
69 oldal, fu"zve 130 Ft
 
A ko~tetet az iro'no" beko~szo~nto"nek sza'nja ke'so"bbi, nagyobb le'-
legzetve'telu" ira'sai ele'.
 
Henke, Shirl:
ji sze'l asszonya
Ese'ly.
Romantika.
336 oldal, ko~tve 400 Ft
Az iro' maga'val ragado' e's emle'kezetes to~rte'nelmi roma'ncaival
mindig elbu"vo~li az olvaso'kat.
 
James, Peter:
Lebege's
Fabula.
330 oldal, fu"zve 348 Ft
Az angol iro' rege'nye egyszerre horror, krimile'lektan e's
misztikum. Borzalmasan izgalmas e's izgalmasan borzaszto'.
 
Jo'kai Mo'r:
Az arany ember 1-2. ko~tet
Unikornis.
Jo'kai Mo'r Munka'i 34-35.
261, 269 oldal, ko~tve 1240 Ft
A rege'ny aze'rt lett Jo'kai legismertebb ko~nyve, mert alkoto'ja
leglelke'bo"l fakad, s rengeteg sza'llal ko~to"dik
e'lme'nyvila'ga'hoz.
 
King, Edith :
So'lyom-erdo" u'rno"i
Lap-ics.
286 oldal, ko~tve 398 Ft
A XIV. sza'zadi Anglia'ban ja'tszo'do' to~rte'net izgalmas olvas-
ma'nyt ige'r a to~rte'nelmi kalandrege'nyeket kedvelo" olvaso'knak.
 
Ko's Ka'roly:
Ha'rmasko~nyv
Akade'miai.
Erde'ly o~ro~kse'ge.
597 oldal, ko~tve 628 Ft
A Ha'rmasko~nyv a szerzo" munka'ssa'ga'nak ha'rom arculata't: a
publicisztikait, a sze'piro'it e's a grafikusit mutatja be.
 
Kru'dy Gyula :
Utaza'sok a vo~ro~s postakocsin 2. ko~tet:
Rezeda Ka'zme'r sze'p e'lete
Babits Kiado', Szeksza'rd.
Magyar klasszikusok 3.
886 oldal, ko~tve 1300 Ft
A saja'tos Kru'dy-rege'ny csillogo' novelladarabok, pro'za'ba
fogott ko~lteme'nyek sorozata; rege'nnye' a fo"ho"s szeme'lye s a
hangulat kapcsolja a fejezeteket.
 
La'ng Zsolt:
Pere'nyi szabadula'sa
Pesti Szalon.
JAK Fu~zetek 65.
119 oldal, fu"zve 180 Ft
Pere'nyi egy napja'nak kalandos to~rte'nete a vila'g te'rben e's
ido"ben hata'rtalan kiterjede'su" histo'ria'ja'val fono'dik egybe
a rege'nyben.
 
Lengyel De'nes:
Re'gi magyar monda'k
9., a'tdolgozott kiada's.
Mo'ra.
249 oldal, fu"zve 288 Ft
Hunor e's Magor nevezetes szarvasvada'szata'to'l, a
honfoglala'sto'l Ma'tya's kira'ly rejte'lyes hala'la'ig szinte a
teljes magyar to~rte'nelmet felo~leli a mondagyu"jteme'ny.
 
Marsh, Evelyn :
A sira'lyok repu~lnek
Budako~nyvek.
255 oldal, fu"zve 279 Ft
Az iro'no" legu'jabb rege'nye'ben is sok izgalmat e's meglepete'st
okoz az olvaso'nak.
 
Miksza'th Ka'lma'n :
Ke't va'laszta's Magyarorsza'gon
Uj Zrinyia'sz,
Unikornis.
A magyar pro'za klasszikusai.
396 oldal, ko~tve 600 Ft
A Ke't va'laszta's Magyarorsza'gon Kata'nghy Menyhe'rt
megva'laszta'sa'nak to~rte'nete't besze'li el, mig az iro'
szatirikus tu~kro~t tartott korta'rsai ele' az j Zrinyia'szban.
 
Mo'dos Pe'ter:
Holtido"
Csere'pfalvi.
155 oldal, fu"zve 199Ft
A szerzo" ne'ha'ny re'gebbi e's legu'jabb novella'i kaptak helyet a
ko~tetben.
 
Montgomery, Lucy Maud:
Va'ratlan utaza's 4. ko~tet
Fabula.
219 oldal,fu"zve 248 Ft
A negyedik ko~tetben sokadszorra is kideru~l, hogy az emberek
ezerszer jobbak, mint amilyennek la'tszanak. . .
 
Ritoo'k Emma:
A szellem kalandorai
Pesti Szalon Ko~nyvek.
513 oldal, ko~tve 460Ft
A konzervativ szemle'letu" iro'no" megleheto"s ellenszenvvel
a'bra'zolja az 1919-es Kommu~nt e's annak ta'rsadalmi idea'lokat
hajszolo' hangado'it, o"ket va'dolva a trianoni nemzeti
trage'dia'e'rt.
 
Roberts. Kenneth :
Lydia Bailey
4. kiada's.
Kossuth.
383 oldal, ko~tve 495 Ft
A rege'nyben Haiti szabadsa'gharca szolga'l keretu~l a fiatal
u~gyve'd e's a ba'tor, ifju' la'ny sok kaland e's viszontagsa'g uta'n
beteljesu~lo" szerelme'nek.
 
Sandemo. Margit:
Kise'rtetkaste'ly
Sesam.
Je'ghegyek ne'pe 7.
251 oldal, fu"zve 240 Ft
Az ifju' Tancred Paladin holtra re'mu~lt fiatal la'nnyal
tala'lkozik az erdo"ben. A'm amikor a la'ny kerese'se're indul,
egy olyan kaste'lyt tala'l, amely nem le'tezik, s benne egy
asszonyt, aki ma'r hosszu' e'vek o'ta halott.
 
Sa'nta Ferenc:
Hala'lnak hala'la
Intermix.
O~ro~kse'gu~nk.
328 oldal, fu"zve 440 Ft
Az ero"szakro'l szo'lnak az ira'sok, amelyeket a szerzo"
va'logatott e'letmu"ve'bo"l.
 
Santavuori, Martti:
A fejedelem u'tja
Intermix.
Klasszikus kaland ko~nyvek.
455 oldal, fu"zve 180 Ft
Szinpompa's fresko'ban mutatja be a halhatatlan fejedelem,
Bethlen Ga'bor e'letu'tja'nak e's Erde'ly to~rte'nete'nek egyik
csata'kkal, cselszo~ve'sekkel e's a'rula'sokkal zsu'folt
szakasza't.
 
 
Savage, Alan:
Na'polyi Johanna
Az e'jszaka kira'lyno"je
Ese'ly
406 oldal, ko~tve 500Ft
A pika'ns szerelmi kalandokkal tarkitott romantikus
to~rte'nethez a XIV. sza'zad Euro'pa'ja e's to~rte'nelmi
szeme'lyise'gei adja'k a ha'tteret.
 
Sienkiewicz,Henryk:
A Polaniecki csala'd
Polga'r e's nemes
A harmadik Aquila
282oldal,ko~tve       339Ft
Sienkiewicz mu"veibo"l suga'rzik az a naiv ba'j, "a mese'le's
gyo~nyo~re",amire egyke'ppen va'gyik iro' e's olvaso'.
 
Steel.Danielle:
Saigon
Victoria.
277oldal,fu"zve       289Ft
Az amerikai iro'no" rege'nye a hatvanas e'vek Amerika'ja'ba e's a
vietnami ha'boru'ba vezeti el olvaso'it.
 
Szapudi Andra's :
Kufa'rok nyara
Sze'pirodalmi.
203oldal,fu"zve       265Ft
Az iro' nyolcadik ko~tete'ben isme't felbukkannak a csala'di
legenda'rium kora'bbro'l megismert e's megszeretett alakjai, a
Duna'ntu'l jellegzetes figura'i.
 
Sze'p asszonyok egy gazdag ha'zban 2.ko~tet
Fatum-Ars.
415oldal,fu"zve       398Ft
A vila'ghiru" erotikus rege'ny ma'sodik,egyben befejezo" re'sze'ben
folytato'dik Hszi-Men Csing kereskedo" e's Aranylo'tusz kurtiza'n
szerelmi kalandjainak to~rte'nete.
 
Szolzsenyicin,Alekszandr:
lvan Gyenyiszovics egy napja
Euro'pa Dia'kko~nyvta'r.
143oldal,fu"zve       130Ft
A kisrege'ny leplezetlen valo'sa'ga'ban mutatta be a szovjet
koncentra'cio's ta'borok vila'ga't.
 
Vargyas Lajos:
Kerite'sen kivu~l
Sze'pirodalmi.
381oldal,fu"zve       480Ft
Az elbesze'le'sekben a szerzo" e'lete emle'keibo"l dolgoz fel
to~rte'neteket.
 
Wouk,Herman:
Reme'ny 2.ko~tet
Ese'ly.
446oldal,ko~tve       495Ft
A to~rte'net ma'sodik re'sze a szuezi ha'boru' uta'ni to~re'keny
be'keido"vel kezdo"dik.Izrael versenyt fut az ido"vel a
ko~vetkezo" ha'boru'ig, vila'graszo'lo' gyo"zelmet arat a hatnapos
ku~zdelemben.
 
Szinmu~
=======
 
Hebbel Friedrich Christian :
Trage'dia'k
Nemzeti Tanko~nyvkiado'.
150 oldal, fu"zve 310 Ft
A mu'lt sza'zadi kiva'lo' ne'met dra'mairo' ke't remekmu"ve't, a
Juditot e's a Ma'ria Magdolna't egy ko~tetben veheti keze'be a
magyar olvaso'.
Megrendelheto" a Nemzeti Tanko~nyvkiado' jegyzetoszta'lya'n: I363 Bp., 502. Pf.
 20.
 
Molie're:
Tartuffe
Ikon.
Matu'ra Klasszikusok 15.
95 oldal, fu"zve 260 Ft
A verses vigja'te'k egy gazdag pa'rizsi polga'r ha'za'ban
ja'tszo'dik reggelto"l estig, e's a ke'pmutato' cimszereplo"
diadala't, majd buka'sa't a'bra'zolja.
 
Emle'keze's
===========
 
Herczeg Ferenc Emle'keze'sei
3. ko~tet: Hu"vo~svo~lgy
Sze'pirodalmi.
267 oldal. fu"zve 462 Ft
Az elso" vila'gha'boru't elindito' szerb hadu~zenettel kezdo"dik a
ko~nyv e's 1944 kara'csonya'n e'r ve'get.
 
Riport
======
 
Ko"ro~si Zolta'n :
Felrombola's
Pesti Szalon.
JAK Fu~zetek 66.
173 oldal, fu"zve 240 Ft
A riportko~tet a Magyar Naplo'ban 1991 e's '93 ko~zo~tt megjelent
irodalmi besze'lgete'sek gyu"jteme'nye.
 
Politika
========
 
A demokra'cia u'j hata'rvide'kei
Va'laszta'sok Ko~ze'p-Kelet-Euro'pa'ban 1990,
Sza'zadve'g.
286 oldal, fu"zve 280 Ft
1990-ben Kelet- e's Ko~ze'p-Euro'pa ne'pei a szavazo'urna'khoz
ja'rultak hogy to~bbe' vagy keve'sbe' szabad va'laszta'sok sora'n
megva'lassza'k vezeto"iket. Do~nte'seik eseme'nyeit dolgozza fel
a ko~nyv.
 
Az e'v kro'nika'ja. . .
Mi to~rte'nt a vila'gpolitika'ban 1993-ban ?
O~sszea'llitotta: Ba'nfalvi Magdolna.
MTI.
111 oldal, fu"zve 3350 Ft
Kronologikus sorrendben ko~zli az e'v fontosabb vila'gpolitikai
eseme'nyeit.
 
Gergely Andra's, A. :
Urbaniza'lt me'hkas, avagy a helyi ta'rsadalom
MTA Politikai Tudoma'nyok Inte'zete.-Akade'miai.
Scientia Humana.
128 oldal,fu"zve 320 Ft
A regiona'lis e's etnikai tagozo'da's kialakula'sa't e's a civil
ta'rsadalom helyi to~rekve'seit tekinti a't.
 
A Landeszmann-dosszie'
Hirlapkiado'.
269 oldal, fu"zve 380 Ft
A ko~tet tarto'zkodni o'hajt a va'daskoda'sto'l, mivel egy szomoru'
la'bjegyzetne'l nem e'rdemel to~bbet ama histo'ria, amely oly
nagy vihart kavart.
 
Orosz Istva'n :
A Westminster-modell
Kataliza'tor Iroda.
263 oldal, fu"zve 300 Ft
Milyenek voltak a le'teze's felte'telei a kelet-euro'pai,
jelesu~l a ka'da'rista szocializmusban, e's milyenek egy olyan
tipusu' polga'ri demokra'cia'ban, mint amilyen a
Westminster-modell?
 
Pataki Ferenc:
Rendszerva'lta's uta'n:
ta'rsadalomle'lektani terepszemle
MTA Pszicholo'giai Inte'zete.
Scientia Humana.
222 oldal, fu"zve 300 Ft
A szocia'lpszicholo'gus szerzo" tanulma'nyai 1989 e's 1992 ko~zo~tt
szu~lettek, a rendszerva'lta's tanu'ike'nt e's terme'keike'nt.
 
A to~bbpa'rtrendszerek kialakula'sa Kelet-Ko~ze'p-Euro'pa'ban
1989-1992
Szerkesztette: Bihari Miha'ly.
Kossuth.
495 oldal,fu"zve 490 Ft
Az 1989-1992 ko~zo~tti kialakult pa'rtrendszereket,
kialakula'sukat, inte'zme'nyesu~le'su~ket; ma'ig tarto'
forma'lo'da'sukat mutatja'k be a ko~tet tanulma'nyai.
 
Va'ltoza'sok e's a'tva'ltoza'sok a helyi hatalom csu'csa'n
Szerkesztette: Ta'll va.
MTA Politikai Tudoma'nyok Inte'zete.
Helyi hatalom-helyi politika 1.
98 oldal,fu"zve 210 Ft
Az o~nkorma'nyzati va'laszta'sok uta'n kiku~ldo~tt ke'rdo"ivet I370
polga'rmester ku~ldte vissza. Va'laszaik elemze'se't tartalmazza
a ko~tet.
 
Alderman, Ellen-Kennedy, Caroline:
A ne'p neve'bea
Az amerikai alkotma'ny ke'tsza'z e've
Ko~zgazdasa'gi.
408 oldal, ko~tve 1141 Ft
Elvont jogelme'let e's ke'zzelfoghato' gyakorlat o~tvo~zeteke'nt
eleven jogi e's politikai ismeretet nyu'jt az olvaso'nak.
 
Benedek Andra's,S.:
A tettene'rheto" to~rte'nelem
Ikva.
Nemzetise'gi ko~nyvek.
119oldal,fu"zve 165Ft
Le'nyege'ben honismereti veze'rfonal,egy hagyoma'nyaira e'bredo"
ko~zo~sse'g kalauza, mely va'zlatosan mutatja be a ta'rgyi e's
szellemi o~ro~kse'get.
 
Bo'na Istva'n :
A hunok e's nagykira'lyaik
Corvina.
274 oldal, ko~tve 1400 Ft
A hunok to~rte'nete'vel s e to~rte'net fo"szereplo"ivel ismerteti
meg az olvaso't.
 
Borovicze'ny Alada'r:
A kira'ly e's korma'nyzro'ja
Euro'pa.
Emle'keze'sek.
487 oldal, ko~tve 550 Ft
1921. okto'ber 23.: IV. Ka'roly magyar kira'ly kis csapat e'le'n
ke'szu~lt bevonulni a fo"va'rosba, hogy visszafoglalja orsza'ga't.
A tragikus eseme'nyek to~rte'nete't besze'li el a szerzo".
 
Colson,Charles W:
U'jonnan szu~lettem
A Watergate - ahogyan me'g senki sem la'tta
Magyar Bo~rto~nta'rsasa'g Alapitva'ny
312oldal,fu"zve 290Ft
A szerzo" he't ho'napot to~lto~tt bo~rto~nben, kiszabadula'sa uta'n
inditotta el azt a vila'gme'retu" mozgalmat, melyben hivo"
emberek fognak o~ssze aze'rt, hogy segitse'get nyu'jtsanak az
elite'lteknek e's hozza'tartozo'iknak.
 
De'nes Be'la:
A'vo'svila'g Magyarorsza'gon
Egy cionista orvos emle'kiratai
Uta'nnyoma's.
Kossuth.290Ft
203oldal,fu"zve
A szerzo" 1957-ben, Izraelben irta meg visszaemle'keze'seit az
VO bo~rto~neiben e's a kistarcsai interna'lo'ta'borban
elto~lto~tt o~t keme'ny e've'ro"l.
 
Fischer Ferenc:
A megosztott vila'g
2.,javitott kiada's.
Ikva.
399oldal,fu"zve 770Ft
Monografikus jellegu" feldolgoza's a to~rte'nelemtana'roknak,
egyetemi hallgato'knak, felve'telizo" dia'koknak.
 
Majoros Istva'n:
Sedan
A francia-porosz ha'boru'
1870-1871
Zrinyi.
126oldal,fu"zve   290Ft
A francia-porosz ha'boru' a 20. sza'zadi katonai konfliktusok
elo"ja'te'ka volt. A ha'boru' megszu"nt csak a katona'k u~gye
lenni, az ege'sz orsza'g ero"forra'sait vette ige'nybe, a polga'ri
lakossa'gnak pedig su'lyos szenvede'seket okozott.
 
Moszkva'nak jelentju~k...
Titkos dokumentumok 1944-1948
Sza'zadve'g Ko~nyvta'r.
293oldal.fu"zve 398Ft
A ko~tet az egykori szovjet pa'rtarchivumban o"rzo~tt, 1944-1948
ko~zo~tti o~sszes le'nyeges, Magyarorsza'gro'l szo'lo' iratot
tartalmazza.
 
Seifert Tibor:
Magyarorsza'g to~rte'nete 1938-1990
3.uta'nnyoma's.
Ikva.
103oldal,fu"zve 97Ft
A szerzo" a te'ma ta'rgyala'sakor a tana'r o~na'llo'sa'ga'ra e'pit.
 
Sipos Pe'ter:
Huszadik sza'zadi egyetemes to~rte'nelem 1914-1990
Ikva.
248oldal,fu"zve 260Ft
A legfontosabb o~sszefu~gge'seket megragadva, ugyanakkor
megfelelo" mennyise'gu" te'nyanyagra ta'maszkodva mutatja be a
huszadik sza'zadot. Haszna'lhato'sa'ga't kronolo'giai
o~sszefoglalo' no~veli.
 
Filozo'fia
==========
 
Aquino'i Szent Tama's:
Az e'rtelem egyse'ge
Ikon.
Matu'ra Bo~lcselet 2. 111 oldal,fu"zve 260Ft
"Ha pedig a filozo'fusok a'llita'sai ko~zo~tt olyat tala'lunk,ami
ellente'tes a hittel, az nem filozo'fia, hanem a filozo'fia'nak
az e'sz hia'nyossa'ga'bo'l fakado' hiba's haszna'lata."
 
Arisztotele'sz:
Hermeneutika
Kossuth.
102oldal,fu"zve 185Ft
A hermeneutika az e'rtelmeze's elme'lete e's gyakorlata.
Arisztotele'sz kidolgozza mindazokat a szaba'lyokat, amelyekre
rendszere'nek fele'pite'se'hez szu~kse'ge lesz.
 
Hoff.Benjamin :
Micimacko' e's a Tao
Tericum Kiado'.
172oldal,fu"zve       257Ft
Micimacko' igazi taoista bo~lcs. La'tszo'lag semmit sem tud
me'gis tiszta'ban van a Le'nyeggel. Nem csina'l semmi
ku~lo~no~set, csupa'n Van - s ez a taoista bo~lcsesse'g egyik
legfontosabb alapelve.
Forditotta: Kiss Marianne.
Illusztra'lta: E. H. Shepard.
 
Szabo' Attila :
Leibniz Ie'telme'lete
Blanket Kft.
154oldal,fu"zve       297Ft
A szerzo" e'lvezetes stilusban mutatja be a filozo'fiato~rte'net
egyik kiemelkedo" alakja't.
 
Valla's
=======
 
Coomaraswamy, Ananda K.:
Hinduizmus e's buddhizmus
2.kiada's.
Euro'pa.
Me'rleg.           280Ft
175oldal,fu"zve
A hinduizmus e's buddhizmus a lego"sibb a miszte'riumvalla'sok
ko~zu~l,amelyeknek ke'tezer e'ves hagyoma'nya van.
 
Baldermann, Ingo:
Megnyilt az e'g
A Na'za'reti Je'zus: napjaink reme'nyse'ge.
Ka'lvin.
250 oldal,fu"zve       260Ft
 
Dara'nyi Lajos:
Szivvel-le'lekkel egyu~tt
Ka'lvin.
111 oldal.fu"zve      230Ft
Dara'nyi Lajos igehirdeto" volt. Igy ismerte'k o"t sa'rospataki
teolo'gusta'rsai, igy tisztelte o"t gyu~lekezete, igy
e'rte'kelte o"t az egyha'zkeru~lete, amelynek pu~spo~ke is volt.
 
Fekete Pe'ter:
Az egyha'z e's a szekta
Ka'lvin.
205oldal,fu"zve       390Ft
Nem csupa'n a szekta'k pozitiv e's negativ oldalait mutatja
meg, hanem egy olyan teolo'gia't ke'pvisel, amelynek birtoka'ban
elkeru~lhettu~k volna negyven e'v sorozatos kisikla'sait.
 
Hermann, Siegfried:
Bevezete's az szo~vetse'gbe
Klaiber, Walter:
Bevezete's az jszo~vetse'gbe
Ka'lvin.
61oldal,fu"zve        80Ft
Az o'- e's u'jszo~vetse'gi ko~nyvekro"l e's keletkeze'su~kro"l ad ro~vid
a'ttekinte'st,e's sok mindent megmutat, ami segitse'get nyu'jthat
mege'rte'su~kho~z.
 
Horva'th Lora'nd:
Jo'na's ko~nyve
Magyara'zatok Jo'na's ko~nyve'hez
Ka'lvin.
75oldal,fu"zve        180Ft
Jo'na's Isten kiva'lasztott szolga'lo'ja, felkent pro'fe'ta'ja. Az
o" e'lete't ismerhetju~k meg a ko~nyv lapjain.
 
Keresztye'ny Bibliai Lexikon
1. ko~tet: A-J
Ka'lvin.
785 oldal, ko~tve 1700 Ft
A mintegy 2500-3000 cimszo't tartalmazo' lexikon elso"dleges
ce'lja: megismertetni az olvaso'val a Biblia't.
 
Klausner, Joseph :
Je'zus e'lete, tanita'sa e's kora'nak viszonyai a zsido',
go~ro~g e's ro'mai forra'sok alapja'n
Logos.
B'nai B'rith ko~nyvek 2.
391 oldal. ko~tve 700 Ft
A szerzo" Je'zusro'l irott munka'ja ko~nnyen e'rtheto", ugyanakkor
tudoma'nyos alapossa'gu' e's elfogulatlan.
 
Ne'meth Da'vid:
Isten munka'ja e's az ember leheto"se'gei a lelkigondoza'sban
Ka'lvin.
239 oldal. fu"zve 470 Ft
A filippibeliekhez irt leve'l za'rszava'ban pe'lda't tala'lunk
arra a ketto"sse'gre, ami jellemzi az akkori e's a mai
lelkigondoza'st: az emberi e's az Isten segitse'ge'nek egyu~ttes
jelenle'te.
 
Ponori Thewrewk Aure'l:
Csillagok a Biblia'ban
Tertia.
304 oldal. fu"zve 980 Ft
A szerzo" sorra veszi a csillaga'szattal o~sszefu~gge'sbe hozhato'
bibliai leira'sokat, e's va'laszt ad a velu~k kapcsolatban
felmeru~lo" ke'rde'sekre.
 
Taka'cs Be'la :
Mesterse'gek e's
foglalkoza'sok a Biblia'ban
Ka'lvin.
165 oldal,fu"zve 250 Ft
A Biblia'ban benne van az emberi e'let minden vonatkoza'sa, a
jo' e's a rossz, a hit e's az erko~lcs, a be'ke e's a ha'boru',
teha't a mesterse'gekro"l e's foglalkoza'sokro'l is van
mondanivalo'ja.
 
 
Le'lektan
=========
 
Dalton, Dorothy:
Szeretni szabad
Ese'ly.
Ma'sodik ese'ly a boldogsa'gra 10.
160 oldal,fu"zve 139 Ft
Ba'rmely csoda'latos is az elso" szerelem, semmi nem olyan
felkavaro', mintha az ember kap egy ma'sodik ese'lyt is a
boldogsa'gra.
 
Solte'sz Istva'n :
Emberismeret az ira'sbo'l
Szukits,Szeged.
Ige'nyes ko~nyvta'r.Grafolo'gia.
167oldal,fu"zve       300Ft
Az ira'skutata's tudoma'nya, mely me'g mindig a fejlo"de's
sta'diuma'ban van,nagy szerepre hivatott az emberi mu"velo"de's
to~rte'nete'ben.
 
Irodalomtudoma'ny
=================
 
Be'nyei Tama's:
Esendo" szo~rnyeink e's ma's to~rte'netek
Pesti Szalon.
JAK Fu~zetek 67.
114oldal.fu"zve      220Ft
Korta'rs, elso"sorban angolsza'sz pro'zai mu"vekro"l irt
tanulma'nyokat tartalmaz.
 
Da'nielisz Endre:
Szalontai se'ta'k
Litera'tor,Nagyva'rad.
155oldal,fu"zve       200Ft
"Ke'pzeletbeli se'ta'ra hivom a kedves olvaso't e's a
Nagyszalonta'ra veto"do" idegent,hogy ko~zo~s ero"vel birjuk szo'ra
a tovatu"nt ido"k ne'ma tanu'it, igy emelve ismereteink fe'nye'be
a va'ros szellemi e'rte'keit, irodalmi e's helyto~rte'neti
hagyoma'nyait."
 
Ja'nosy Istva'n :
Arcok, lelkek, a'lmok, versek
Magyar iro'kamara.
Lyukaso'ra ko~nyvek.
272oldal,fu"zve       298Ft
A ko~tet pszicholo'giai,teolo'giai e's filozo'fiai essze'ket
tartalmaz, valamint portre'kat a XX.sza'zadi magyar irodalom
jeleseiro"l.
 
Ka'da'r Erzse'bet:
Ritka mada'r
Sza'zadve'g.
Ars Scribendi.
256oldal,fu"zve       340Ft
Ka'da'r Erzse'bet kritikai munka'ssa'ga'e'rt Baumgarten-dijat
kapott I940-ben. Irodalmi e's ke'pzo"mu"ve'szeti bira'latai
elso"sorban a Nyugat-ban e's a Magyar Csillagban jelentek meg.
 
Szelei Be'la :
Mu'lt e'sjelen Hatvan va'ros irodalmi e'lete'ben
Szerzo~i kiada'.s.
40oldal.fu"zve       300Ft
"Tanulma'nyomat elso"sorban ko~ze'piskola'soknak sza'nom, de azt
szeretne'm, ha kis ido" eltelte'vel a felno"tt olvaso'k is
szives-o~ro~mest forgatna'k" - irja ko~nyve'ro"l a szerzo".
 
          (A lista elso" re'sze'nek ve'ge.
         Folytata'sa ro~videsen ko~vetkezik.)

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS