Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX SZALON 253
Copyright (C) HIX
1992-11-27
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Sachs (mind)  96 sor     (cikkei)
2 Igazsagos adoszedes (mind)  46 sor     (cikkei)
3 az argyelusat (mind)  41 sor     (cikkei)
4 kerdesek (mind)  23 sor     (cikkei)
5 Valasz Bimbo1 Kata1nak e1s tova1bbi ke1rde1sek (mind)  99 sor     (cikkei)

+ - Sachs (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Horva'th Zsuzsa tett fel ke'rde'st ne'ha'ny napja Jeffrey Sachs k-euro'pai
teve'kenyse'ge'vel kapcsolatban. Tudoma'som szerint van a va'laszra na'lam
illete'kesebb is a Szalon olvaso'i ko~zt, de mivel o" nem va'laszolt, lei'rom,
amit tudok.

Nem tudok arro'l, hogy Sachsnak ku~lo~no~sebb szerepe lett volna a csehszlova'k
gazdasa'gpolitika alaki'ta'sa'ban. Ja'rt ott, e's szereti a cseh kuponokat.

Jelento"s volt a szerepe a 90-es lengyel stabiliza'cio's csomag o~sszea'lli'-
ta'sa'ban. (Egye'bke'nt a jugoszla'vban is.) Ez egy szoka'sos latin-amerikai
valutastabiliza'cio's csomag volt. (Heterodox sokktera'pia.) Valuta konverti-
bilita's deklara'la'sa, a'rak, a'rfolyam teljes felszabadi'ta'sa, a'llam
gazdasa'gi szerepe'nek minimaliza'la'sa (oldja meg a szabadda' tett piac
mindazt, amit a politikusok o~sszekutyultak), ado'ssa'ga'tu~temeze'si e's
elengede'si ta'rgyala'sok a hitelezo"kkel. (Sachsnak ku~lo~no~sen ez uto'bbiban
volt nagyon fontos szerepe: az ado'ssa'gelengede'sben nagy szerepe volt annak,
hogy a banka'rok - ku~lo~no~sen IMF - elo"tt nagy a tekinte'lye.)

Lengyelorsza'gban a stabiliza'cio's program elo"tt ko~zel hiperinfla'cio' volt,
ro~videbb ido"szakokra a't is le'pte a hata'rt, ero"sen dolla'rosodott
gazdasa'g, fizete'ske'ptelense'g. Ezek a proble'ma'k szu~kse'gesse' tettek egy
stabiliza'cio's programot, csak nem felte'tlen olyat, ami volt. A program e'rt
el eredme'nyeket: az infla'cio' le'nyegesen alacsonyabb (a'mba'r me'g mindig
havi 3%, e's semmike'pp sem cso~kkeno" tendencia'ju'), a zloty azo'ta is
konvertibilis e's az a'rfolyam viszonylag stabil, a fizete'si me'rleg poziti'v,
a'mba'r az akti'vum nem ele'g az ado'ssa'gszolga'lathoz, Lo u'jabban tova'bbi
ado'ssa'ga'tu~temeze'st, -elengede'st emleget, egyelo"re nem sok sikerrel.
Az a'rnyoldala a dolognak, hogy a va'llalati szfe'ra szinte ege'sze fizete's-
ke'ptelenne' va'lt, ennek ko~vetkezte'ben a termele's la'tva'nyosan esett,
ne'ha'ny ho'nap alatt a GDP 40%-kal cso~kkent, a lakossa'gi fogyaszta's
(a hirtelen megugro' munkane'lku~lise'g, e's a rea'lbe'rcso~kkene's
ko~vetkezte'ben) me'g to~bbel. Mindez annak ellene're, hogy egy viszonylag
szu"k maga'nva'llalkozo'i re'teg hatalmasat kasza'lt. A gazdasa'gi o~sszeomla's
megleheto"sen kaotikus volt (ilyen me'rte'ku" nem is nagyon lehet ma's), egy
e'v alatt maga ala' temette a teljes politikai rendszert is, Lo. jelento"s
re'szben a gazdasa'gi sokktera'pia ko~vetkezte'ben su"lyedt a ne'pnemzeti
katolicizmus ka'osza'ba to~bb mint egy e'vre. A libera'lis korma'ny buka'sa'val,
a korma'nyva'lsa'ggal a gazdasa'gpolitika is megszu"nt, ami nem csak az a'llami
ko~ltse'gvete's o~sszeomla'sa't hozta maga'val, hanem pl. azt is jelentette,
hogy a privatiza'cio's tervek is je'gre keru~ltek. Most kezd ve'gre u'jra
mu"ko~dni a politikai rendszer, kezdenek o~sszeta'kolni valami gazdasa'gpoli-
tika't is, valamennyire a gazdasa'g is kezd maga'hoz te'rni, ide'n va'rhato'an
kb. 5%-kal no", de nagyon alacsony szintro"l. (Jellemzo", hogy az IMF annyira
megijedt atto'l, amit o~sszehoztak, hogy most szinte ba'rmilyen ko~ru~lme'nyek
ko~zt is hajlando' segi'tse'get nyu'jtani a talpraa'lla'shoz. Soha nem
la'tottan laza felte'telek mellett aja'nl ke'szenle'ti hitelt a lengyeleknek.)

A gazdasa'gi o~sszeomla's e's tiszta'zatlan politikai viszonyok a potencia'lis
ku~lfo~ldi befekteto"ket is elriasztotta'k, le'nyegesen kevesebben kevesebbet
ruha'ztak be oda, mint a sokkal kisebb magyar gazdasa'gba, e's ezek a ku~lfo~ldi
befekteto"k is gyakran bajba keru~lnek a tiszta'zatlan lengyel viszonyok miatt
(l. Fiat).

Jo' ma'sfe'l e've (me'g a puccs elo"tt) la'ttam egy interju't Sachs-szal,
amiben azt fejtegette, hogy a SzU olyan cso"dto~meg, amivel me'g o" sem tud mit
kezdeni. Alig to~bb, mint egy ho'napon belu~l ma'r ott nyu~zsgo~tt, e's
osztogatta a jo'tana'csokat. Jelento"s szerepe volt az e'v eleji orosz sokkban
(ami egy hasonlo' csomag volt, konvertibilita's ne'lku~l). A sokk ele'g
csu'nya'n fe'lrement, e's u'gy u~to~tte ki az orosz gazdasa'got, hogy me'g a
pe'nzu~gyek sem jo~ttek rendbe. Tavasszal ugyan volt ne'mi stabiliza'lo'da's,
de azo'ta egyre romlik a helyzet, e's egyre gyorsabban. A ko~ltse'gvete's
kifu'jt, lassan ma'r gyorsabb az infla'cio', mint ami a hadikommunizmusban volt
a 20-as e'vek eleje'n, az a'llami gazdasa'gpolitika megszu"nt. Oroszorsza'gnak
Sachs megi'ge'rte, de nem tudta sza'lli'tani az ado'ssa'gelengede'st, nagy
to~megu" sege'ly e's olcso' hosszu'leja'ratu' hitel o~sszegyu"jte'se't.

A fe'lresikeru~lt stabiliza'cio'nak minden valo'szi'nu"se'g szerint do~nto"
szerepe volt a konzervati'vok ilyen gyors megero"so~de'se'ben. Egya'ltala'n nem
kiza'rt, hogy jo~vo" ilyenkorra Oroszo-ban u'jra valamifajta tervgazdasa'g lesz,
e's tala'n me'g az a legjobb kimenetele a jelenlegi helyzetnek. Egy a 91-es
lengyelhez hasonlo' politikai ka'oszt az atomnagyhatalom Oroszorsza'gban
valo'szi'nu"leg senki sem la'tna szi'vesen. Ane'lku~l is van ele'g bajunk.

Az orosz va'lsa'ge'rt persze nem teheto" felelo"sse' Sachs. Alig hiszem, hogy
lenne elfogadhato' megolda's a vila'gbirodalom sze'thulla'sa'val, az orsza'got
o~sszetarto' ideolo'gia eltu"ne'se'vel, az uto'da'llamokkal folytatott
kereskedelem beszu"ku~le'se'vel megspe'kelt gazdasa'gi cso"dre. Csakha't o" e'v
eleje'n to~bbe'-keve'sbe' azt mondta, hogy na'la a bo~lcsek ko~ve.

Sachs pe'nzu~gyi stabiliza'cio's csomagokkal ha'zal, azt a'lli'tva, hogy a
pe'nzu~gyi szfe'ra rendbete'tele uta'n a gazdasa'g le'nyege'ben maga'to'l
rendbejo~n. Ez uto'bbira me'g Latin-Amerika'ban sem volt pe'lda, de nem is ez
az e'rdekes. Az alapveto" proble'ma a javaslataival az, hogy Kelet-Euro'pa'ban
nem egyszeru"en pe'nzu~gyi (infla'cio's) va'lsa'gro'l van szo', hanem a
gazdasa'g mu"ko~de'se't kell alapveto"en a'tforma'lni. Ennek lehet re'sze egy
pe'nzu~gyi stabiliza'cio' is, komoly (lengyel me'retu") infla'cio' esete'n kell
is, de nem ez a le'nyeg. Nincsenek meg azok az automatizmusok, amik a
gazdasa'got a "norma'lis" mu"ko~de's fele' terelne'k egy pe'nzu~gyi
stabiliza'cio' uta'n. E's mivel az infla'cio' mifele'nk me'g keve'sbe' ok, me'g
inka'bb struktura'lis, mu"ko~de'sbeli bajok ko~vetkezme'nye, mint a valamennyire
aze'rt me'giscsak piacgazdasa'g Latin-Amerika'ban, csak nagyon drasztikus
inte'zkede'sekkel lehet valamennyire is stabiliza'lni a valuta't, amik az ege'sz
gazdasa'got letaglo'zza'k, ku~lo~no~sen mert a sokktera'pia egy amu'gy is
va'lsa'gban levo", jelento"s piacokat veszto", lefele' meno" gazdasa'got su'jt.

                Ko"ro~si Ga'bor
+ - Igazsagos adoszedes (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Korosi Gabor es Cser Feri !

	Valoban kisse szerencsetlenul fogalmaztam, mikor azt irtam, hogy a
progressziv jovedelemado ossztarsadalmi szempontbol igazsagosabb, mint a
mondjuk a forgalmi ado. Ez valoban izles kerdese. Az azonban, hogy az allam
kepes legyen beszedni minden allampolgaratol az altala kivetett adot mar nem
annyira. Ha az adofizetok egy resze jovedelmenek nagyobb resze utan adozik,
mint egy masik resze, kulonoskeppen ha figyelembe vesszuk, hogy ez az
adohatosag tehetlensegenek a kovetkezmenye, az igazsagtalan.
	Korosi Gabor irja:
> A vagyonbevallata's ige'nye teha't eleve a korma'ny rossz munka'ja'nak
> ko~vetkezme'nye.Azzal persze egyete'rtek, hogy minden becsu~letes ado'fizeto"-
> nek az az e'rdeke, hogy ne legyen, ne lehessen jelento"s ado'csala's, ehhez
> azonban az kell, hogy egyszeru"en elleno"rizheto" ado'to~rve'nyeket i'rjanak
> e's olyan viszonyokat teremtsenek, ahol nem a polga'rok jo'e'rze'se'n mu'lik,
> bevallja'k-e jo~vedelmeiket. Ele'g nevetse'ges a borravalo' o~nbevalla'sa.

	Ez igaz, de a kormany rossz munkaja a mellekjovedelemmel nem
rendelkezo munkavallalokat sujtja leginkabb. A borravalorendszer es a
megvesztegetesek szovevenyes rendszere evtizedes (evszazados ?) hagyomanyokra
tekint vissza M.O.-n. Ennek a szisztemanak a megvaltoztatasa meg akkor is 15-20
evig tartana, ha az aktualis kormany valoban valtoztatni akarna a helyzeten
(nem adjuk olcson nemzeti hagyomanyainkat :-) ). Addig azonban megiscsak tenni
kene valamit. Lehet, hogy a vagyonyilatkozat nem a legelegansabb modszer, megis
valamifele vedelmet jelent azok szamara, akiket a jelenlegi laza ellenorzes
hatranyos helyzetbe hoz. Vagyonnyilatkozatot egyebkent szamos orszagban kell
tenni pl. Svedorszag (igaz az ma gazdasagi ellrettento pelda), Olaszorszag,
Franciaorszag stb.
	A vagyonado igazsagossagarol szinten nem erdemes vitatkozni (ti. az is
izles kerdese). Abba azonban erdemes belegondolni, hogy az utobbi evek
ingatlanspekulacioja az inflacio mertekenel sokkal nagyobb utemben emelte az
ingatlanarakat. Ez oda vezetett, hogy Budapesten egy atlagos 20 m2/fo meretu
lakas ara 17 evi atlagfizetes. Ez azt jelenti, hogy szuloi tamogatas hijan, a
mai 30 eves korosztalynak semmi eselye sincs lakashoz jutni. Amibol viszont az
kovetkezik, hogy meg a letminimumon elo lakastulajdonos is meglehetosen
jomodunak szamit egy atlag 25-35 evessel osszehasonlitva. Tovabbi kovetkezmeny
az, hogy ha ez a korosztaly nem kap valamifele szocialis segitseget (a
realjovedelem kozeljovobeli megharomszorozodasat, azt hiszem, minden tovabbi
nelkul kizarhatjuk), akkor a hajlektalanok szamanak robbanasszeru novekedesevel
szamolhatunk. A szocialis tamogatas finanszirozasa azonban csakis valamifele uj
adobol kepzelheto el, kezenfekvo modon a vagyonadobol. Vagyonadot en sem
fizetnek szivesen, de annak sem orulnek, ha Budapest korul csuf ladavarosok
nonek ki, mint peldaul tobb latin-amerikai fovaros eseten, vagy szogesdrottal
kellene vedenem minden ingosagomat a kiehezett hajlektalanok elol.

Szabo Kalman
+ - az argyelusat (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves EG,

Ma vegigolvastam tegnapi cikkedet. Haaat....

Szoval, hogy Joconak van ver az pucajaban... hacsak nem viccnek szantad,
enyhen szolva nem elhamarkodott, hanem ellenkezoleg, elkesett kijelentes.
Ket eve meg elhittem volna (latatlanban). Hogy esze vagy diplomaciai erzeke
van neki, az nyilvanvalo, hiszen nagyon nehez, sokfele huzo tarsasag folott
egyensulyoz. De eppen az emlitett afferban az ellenkezoje nyilvanult meg. Vagy
rosszul szamitott, vagy maga is imadja partneret, de en inkabb elhiszem egyik
kollegam ertekeleset, hogy batorsag dolgaban vannak meg hianyossagai.
Ha azonnal, vagy egy honapon belul szembe mert volna szallni csurkaval, vagy
merte volna vallalni a csurkahoz huzo resz tamogatasanak elveszteset, akkor
azokat elszigetelte volna, es biztositotta volna maganak a tobbseg tamogatasat.
Igy viszont elvesztette es elveszti sok amugy lojalis hivet, hagyja kiutni
oket, es olyan hirek terjednek, hogy a jelologyulesek igen nagy reszen (fele,
vagy meg tobb) a csurka-hiveket kuldik az orszagos MDF-gyulesre.

A tegnap esti elnoksegi ules utan is csak arrol ertesultunk, hogy az elokseg
egy Antall altal vezetett bigottsagot bizott meg a csurka-ugy kezelesevel.
Biztos vagyok benne, hogy ha Antall idoben felall, es szembeszall pistukaval,
akkor mar regen nem lenne gond. Nyilvanosan allt fol Szabad Gyorgy es meg neha-
nyan (most nem jut az eszembe, peldaul talan Bethlen), hogy vagy csurka, vagy
ok. Ezt Antall vagy nem akarta, vagy nem merte megtenni. Megint ugy tettek,
mintha, pedig csak ize.

Ami csurka EGYENES fasisztasagat illeti: a napokban jelentette ki, hogy ama
iromanyaban nem zsido vilagosszeeskuvesre, hanem a hazai kommunistak ossze-
eskuvesere gondolt (a ciganyokrol melyen hallgatott). Vilagos, New York, Parizs
es Tel Aviv kozismerten a kommunista ugynokok iranyitasanak kozpontjai, csurka
pista pedig olyan egyenes, mint a jegenye /fiatal kan szerszama /okorhugyozas
(nem kivant torlendo).

Ha (hogy veletlenul becsmerlot ne mondjak) omnipotens kormanyunk fegyveres
konfliktusba visz minket akar Bos ugyeben Szlovakiaval, akar nemzeti ugyben
Szerbiaval, akkor jo indoka lesz a rendkivuli allapot bevezetesere es a valasz-
tasok elhalasztasara. Mar csak az hianyzik a jobol, hogy kozben csurkae legyen
a kormanyt ellenorzo part es parlamenti frakcio vezetese.

Szomoru udv
Edo
+ - kerdesek (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

1. Kedves EG! Nem tudnal adni egy osszefoglalot az utobbi idoben
a ciganyok ellen elkovetett jelentosebb buncselekmenyekrol?
Azokra vagyok kivancsi, ahol a szenvedo fel cigany volt,
fuggetlenul attol, hogy a cselekmenyt motivalta-e (barkinek a
velemenye szerint is) a faji megkulonboztetes.

2. Kedves Korosi Gabor! Nagyon sikeresen erveltel itt azon
ugyben, hogy nem erdemes a magyar mezogazdasagot megmenteni.
Gondolom hasonlo megfontolasok ervenyesek mas agazatokra is, pl.
az elektronikai iparra (a kis es nagy tigrisek jobbak), az
illatszerekre (mar megint azok a franciak), stb. Meg tudnad azt
mondani, hogy akkor mit erdemes 10.000.000 magyarnak csinalnia?
Ha leallitjuk mindennek a termeleset, ami nem gazdasagos, akkor
honnan lesz annyi jovedelmunk, hogy ezeket a cikkeket kulfoldrol
megvegyuk?

3. Kedves RTA! Nyivan Te is olvastad a GWU felhivasat graduate
tanulmanyok folytatasara, ahol a tandijat fizetik, "csak azt"
kell igazolnod, hogy van 10.000 dollarod evente. Nem gondolod,
hogy ez egy tipikus esete annak, amikor "a rendszer ugy mukodik,
hogy ..." a gazdagok es/vagy az elit gyerekeit kepezik ki?

Udv Bela
+ - Valasz Bimbo1 Kata1nak e1s tova1bbi ke1rde1sek (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Kata, tisztelt SZALON!

Kisse1 soka1 kellett va1rni a folytata1sra, eze1rt elne1ze1st ke1rek.

Kata ezt i1rta a SZALON#237-ban:
>Ma pedig, a va1laszta1s egy e1rtelmise1gi sza1ma1ra a ko2vetkezo3:
>(i) ku2lfo2ld, (ii) tu1lmunka1kkal szere1ny mege1lhete1s, (iii) integra1lo1da1s
>a (politikai) struktu1ra1ba....

Erre e1n ezt ke1rdeztem (SZALON#238):

>Nem akarok ko2tekedni, de te kit teki1ntesz e1rtelmise1ginek? Gondolod,
>hogy az, aki a (ii) csoportba tartozik, az tartozhatna az (i)-be is? A to2b-
>bit a va1laszod fu2ggve1nye1ben ke1rdezem meg.

Kata ezt va1laszolta SZALON#240):

>Azt gondolom, hogy az e1rtelmise1g egy re1sze valo1ban a (iii) csoportba
>va1ndorol(t) (degrada1lj(/t)a maga1t, ha u1gy tetszik). Nem azt a1lli1tottam,
>hogy MINDENKI, aki a1llamtitka1r, vagy ke1pviselo3, az e1rtelmise1gi. De azt
>hiszem, hogy "igazi e1rtelmise1giek" is vannak ko2ztu2k, mondjuk, aki egyetemi
>oktato1, vagy u2gyve1d volt mielo3tt szeretett magyar ne1pu2nk ke1pviselo3ve1
>emelte, az e1rtelmise1gi (volt?) --- ta1n egy e1v alatt csak nem felejtett el
>mindent...? (Az, persze, ko2nnyen megeshet, hogy egy ke1pviselo3i ciklus
>uta1n me1g a legjobbak sem lesznek ke1pesek u1jra az (i) csoport szi1nvonala1ra
>visszama1szni (ba1r abban nem vagyok biztos, hogy a csoportok EGYE1RTELMU3EN
>mefeleletetheto3ek szi1nvonalnak), de aze1rt a (ii)-ba (ami szinte1n heteroge1n
>a szi1nvonalat illeto3en) me1g biztosan jo1k lesznek valahol...)

Minthogy tova1bbi ke1rde1seket a va1laszod fu2ggve1nye1ben i1ge1rtem, nos
itt az ideje, hogy folytassam a ke1nyszeru3en visszafogott diskurzust.

Ha jo1l e1rtem, te e1rtelmi1se1gnek a diploma1s embereket tartod?

Szele1nyi Iva1n-Konra1d Gyo2rgy neve1vel szu2letett egy ko2nyv a 70-es
e1vek eleje1n, a ci1me: Az e1rtelmise1g u1tja az oszta1lyhatalomhoz. Ez per-
sze hosszu1 ideig Magyarorsza1gon tiltott mu3 volt, a szerzo3ket a rendszer
ro2vid u1ton megpro1ba1lta lehetetlenne1 tenni ill. kidobni az orsza1gbo1l.
Szele1nyi Iva1n ezuta1n ko2lto2zo2tt Ausztra1lia1ba, de nem ez a le1nyeg.

Ebben a ko2nyvben az e1rtelmise1g meghata1roza1sa1t levezetik, mert u1gy ve1l-
te1k - e1s ezzel magam marade1ktalanul egyete1rtek! - NEM a diploma hata1rozza
meg, hogy egy orsza1g e1lete1ben KI az ERTELMISE1G e1s ki nem, hanem a TA1R-
SADALOM E1LETE1BEN BETO2LTO2TT SZEREP. Meghata1roza1suk szerint egy orsza1g
e1rtelmise1ge1hez tartozo1 szeme1ly mu2veltse1ge aka1r egy ko2zepes szi1ntu3
o1ra1smestere1ne1l is kevesebb lehet, ha a ta1rsadalom szellemi e1lete1ben
teve1kenykedhet. Egy u2zemme1rno2k, vagy egy kiemelkedo3 szintu3 kutato1
legfeljebb egy kiva1lo1an ke1pzett szakember (mondjuk egy "vezeto3 e1rtelmi-
se1gine1l, pl. frakcio1vezeto3ne1l, vagy egy parlamenti bizottsa1g vezeto3-
je1ne1l to2bb nagysa1grenddel nagyobb szellemi kapaci1ta1s e1s tuda1s birto-
ka1ban!!!) csak egy jo1l ke1pzett szakmunka1s mindaddig, ami1g a ta1rsadalom
szellemi e1lete1nek alaki1ta1sa1ba nem le1p be (pl. vezeto3 a1lla1st va1llal).

La1tom, te nem ezt a defini1cio1t haszna1lod, szerinted e1rtelmise1gi, aki
diploma1t szerzett. E1n elfogadtam Szel1nyi-Konra1d defini1cio1ja1t, hogy
"e1rtelmise1gi az, aki a ta1rsadalom szellemi e1lete1nek ira1nyi1ta1sa1ban IS
teve1kenykedik" (e1s ez nincs diploma1hoz ko2tve), mert i1gy tudod a teve1keny-
se1ge alapja1n csoportosi1tani az embereket az eredme1nyt teki1ntve a legkeve-
sebb ellentmonda1ssal.

Nos, ha elfogadod ezt a defini1cio1t, akkor az (i)..(iii) te1teleidet mo1do-
si1tanod kell. E1rtelmise1giek ko2zu2l az (i) va1laszta1s csakis akkor le-
hetse1ges, ha nem csupa1n e1rtelmi1se1gi, hanem SZAKEMBER is, nyelvtuda1ssal.
Nos, a nyelvtuda1s a magyar e1rtelmi1se1gne1l nem tulzottan jellemzo3 tulaj-
donsa1g! Csakis az a re1sze va1laszthatja ezt, akinek szaktuda1sa nagy e1s -
sajna, vagy szerencse1re? - ez a re1teg NEM VESZ RE1SZT a ta1rsadalom e1lete1-
nek forma1la1sa1ban, mert elso3sorban SZAKEMBER, azaz ve1gso3soron nem e1rtel-
mi1se1g!

A (ii) leheto3se1g megint csak azok sza1ma1re ki1na1lkozik, akik szakke1pzett-
se1ge1t te e1rtelmi1se1ginek e1rte1keled. Tuda1st (bele1rtve a tuda1s e1rte1-
kesi1te1se1nek ke1pesse1ge1t) ige1nyel ez a csoport.

Most te1rju2nk a (iii) csoportra. Kik alkotja1k ezt? Kik va1lasztja1k ezt a
leheto3se1get? Mi ezekben a ko2zo2s? Egya1ltala1n van-e ezekben valami ko2zo2s?

Amennyire e1n innen 18000 km ta1volsa1gbo1l - megleheteo3sen polariza1lt e1s
szo1rva1nyosan fo2lcsipegetett hi1rek, informa1cio1k birtoka1ban - azt la1tom,
hogy a (iii) csoport ne1ha1ny ezer "ideolo1giai megsza1llott" kive1tele1vel
zo2mmel nyelvtuda1ssal nem rendelkezo3, megleheto3sen ko2zepesen ke1pzett, ko2-
zepes ill. a1tlag alatti ke1pesse1ggel rendelkezo3 emberbo3l a1ll, akikre re-
meku2l vonatkoztathato1 egy ne1vtelense1gbe burkolo1dzott szociolo1gus mega1l-
lapi1ta1sa, amit me1g 1990 december eleje1n publika1ltak az "A1tmente1s szocio-
lo1gia1ja" ci1men - ha jo1l emle1kszem, a Magyar Hirlapban (ha e1rdekel, elo3-
keresem e1s maga1nleve1lben elku2ldo2m, AGORA-ra adtam be me1g janua1rban).
Nos, ennek a csoportnak egyszeru3en nincs leheto3se1ge az (i) e1s a (ii)
utat va1lasztani, mert egyetlen "e1rte1ke" a hasonula1s mu3ve1szete, egy elvbe
valo1 kapaszkoda1's technika1ja e1s a hatalomhoz valo1 kohe1zi1v ke1pesse1ge.
Ezek tudata ferto3zheto3 csurkizmussal, hitlerizmussal, leninizmussal, min-
den ...izmussal, ami o3ket fo2nt tartja. Ezeket nem tala1lod az (i) csoportban,
a (ii) meg deroga1l nekik, meg tu1l munka1s is.

Nos, erro3l mi a ve1leme1nyed?

U2dvo2zlettel: Cser Ferenc

P.S. Ne1vnapod alkalma1val fogadd jo1kiva1nsa1gaimat.
P.S.S. A doha1nyza1-ko2rnyezetve1delemmel kapcsolatban elfogadom ve1lem1nyed.
Az anyo1s ke1rde1s ma1r re1gen nyugvo1pontra jutott |-(.

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS