Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX SZALON 63
Copyright (C) HIX
1992-05-16
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Gyorsit a kormany (mind)  94 sor     (cikkei)
2 Ujsagirok, Gombar, stb. (mind)  98 sor     (cikkei)
3 Magyaroza1s (mind)  125 sor     (cikkei)

+ - Gyorsit a kormany (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

A Sura'nyi-u~gy o'ta etto"l fe'ltem. Leginka'bb emiatt a vesze'ly miatt
tartottam nagy bajnak BPA' kineveze'se't.

Pa'rtunk e's korma'nyunk 1984-85-ben, a kongresszusra ke'szu~lve elhata'rozta
a gyorsi'ta'st. Elvta'rsak, ele'g volt a totoja'za'sbo'l, infrastruktu'ra'lis
beruha'za'sokkal fellendi'tju~k a gazdasa'got, moderniza'lunk, felgyorsi'tjuk a
gazdasa'gi struktu'ra a'talakula'sa't. Az eredme'ny: ha'rom e'v alatt
megdupla'zo'do' ado'ssa'g, az infla'cio' ke'tsza'mjegyu"ve' va'la'sa.

Pa'rtunk e's korma'nyunk 1992-ben, a va'laszta'sokra ke'szu~lve elhata'rozta a
gyorsi'ta'st. Honfita'rsak, ele'g volt a totoja'za'sbo'l, fel vite'zek
"... a gazdasag modernizalasat es
versenykepesseget erinto infrastrukturalis fejlesztesek gyorsitasara."

Ezu'ton felhi'vom mindenki figyelme't arra, hogy a szerkezetvaltas, a
termeloberuhazasok, a magyar bank- es hitelrendszer mukodese, a muszaki es
human versenykepesseg novelese nem korma'nyzati feladatok. (Illetve a
bankrendszer mu"ko~do"ke'pesse'se pl. lehet korma'nyzati feladat, ha e'pp az
o~sszeomla's fenyegeti, de erre most semmilyen jel sem utal.) Ha a korma'ny
azt hiszi, hogy ezt neki kell csina'lnia a va'llalatok helyett, akkor nagy
baj van.  Me'g akkor is su'lyos szerepte'veszte's lenne egy a'lli'to'lag
(szocia'lis) piacgazdasa'got akaro' korma'nyto'l, ha igaz lenne, hogy terveik
"kidolgozasat lehetove teszi a stabilitas, a penzugyi egyensuly, a
valutatartalekok novekedese, a piacgazdasag intezmenyenek kialakitasa."

A fentibo"l ku~lo~no~sen az elso" ketto" lenyu"go~zo": pe'nzu~gyi egyensu'lyro'l
besze'lni akkor, amikor a ko~ltse'gvete's romokban, stabilita'sro'l besze'lni
akkor, amikor a gazdasa'g annak ellene're o~sszeomlo'ban van, hogy az infla'cio'
u~teme a korma'ny va'gyaiban is ke'tszer akkora, mint amekkora az elso"
stabiliza'cio's korma'nyprogram meghirdete'sekor volt. (Na de ha't ki emle'kszik
itt ma'r Gro'sz miniszterelno~k elvta'rsra... Pedig a ne'p-nemzetiek legala'bb
az olyan ne'pi bo~lcsesse'geket ismerhetne'k, hogy az okos ma's ka'ra'n tanul.)
Most arro'l szo' se esse'k, hogy me'g a 20%-os reme'lt infla'cio' is
ne'gyszerese annak az u~temnek, amivel be lehetne sza'llni az euro'pai
gazdasa'gpolitika'za'la'sba...

Az e'v eleje'n meghirdetett gazdasa'gi ce'lok ko~zt ma'r akkor sem volt
o~sszhang. A 2%-os no~vekede'st eleve irrea'lisnak tartottam - illetve az
infla'cio' jelento"s visszaszori'ta'sa'val e's a nemzetko~zi pe'nzu~gyek
konszolida'la'sa'val o~sszeegyeztethetetlennek. Lehet 2% a no~vekede's, ha az
orsza'g tova'bb no~veli ado'ssa'ga't, e's nem tesznek semmi e'rdemit az
infla'cio' megfe'keze'se're, so"t, a ko~ltse'gvete'si pe'nzek nyaklo' ne'lku~li
ko~lte'se'vel me'g fel is gyorsi'tja'k. De ez a 2%-os no~vekede's a piac a'ltal
hala'lra i'te'ltek megmente'se'n alapulna, vagyis a gazdasa'gi struktu'ra
masszi'v a'llami beavatkoza'ssal to~rte'no" megmerevi'te'se'n, e's az
alkalmazkoda's lelassi'ta'sa'val a szenvede'st prolonga'lna'.

Persze. Nagyon jo' lenne, ha lehetne to~bbet ko~lteni az infrastruktu'ra'ra.
Csak ha't az infrastruktu'ra dra'ga, e's nagyon sze'les ko~r. Magyarorsza'g
minden teru~lete'n le van maradva. A korma'ny nem jelo~lt ki ezen belu~l
su'lypontot, az e'rdekcsoportok ki fogja'k harcolni, hogy o"k is kapjanak a
pe'nzbo"l. Az a keve's pe'nz is sze't fog forga'csolo'dni, i'gy elpazarlo'dik
az is, ami lenne. Deha't nincsen! Az a'llami ko~ltse'gvete's i'gy is
elviselhetetlen teher a gazdasa'gnak, ra'ada'sul tavaly me'g tudatosan el is
tervezte'k, e's i'gy minden extra gazdasa'ge'le'nki'to" program ne'lku~l is
bo"du~letes deficitben van. Ha most me'g el is kezdi a korma'ny szo'rni a
pe'nzt, akkor ve'ge az infla'cio' leszori'ta'sa'nak. E's ve'ge a poziti'v
fizete'si me'rlegnek, a korma'ny majd elko~lti a tartale'kokat. Reme'lheto"leg
olyasmikre, amikre amu'gy szu~kse'gu~nk lenne - telefonko~zpont, stb. - csak
e'pp nem engedhetju~k meg magunknak.

Urak, honnan vesznek ehhez pe'nzt? Ja igen, a privatiza'cio' felgyorsi'ta'sa.
Deha't a ku~lfo~ldnek enne'l gyorsabban ma'r nem nagyon lehet eladni az
orsza'got, nem tolonganak tu'l sokan. Marad teha't a "hazai toke bevonasa".
Deha't eddig a'tkozta'k a mocskos vagyona'tmento"ket! Ra'ada'sul sajnos nem is
mentettek a't valami sokat, a ko~ltse'gvete'st azzal sem lehet befoltozni.
Ku~lo~no~sen nem, ha ka'rpo'tla's ci'me'n kliensvada'szattal pa'rosul a
privatiza'cio'.

Akkor honnan? Kis Gyula szocia'lpolitikus u'r meghirdette a kommunista elveket:
szolidarita's jelszo'val (elvta'rs, te mennyi be'keko~lcso~nt jegyezte'l?!)
mindenki a ke'pesse'gei szerinti maximumot fizeti be az a'llamnak, e's a
szu~kse'gletei szerinti minimumot kapja. Magyarra lefordi'tva: gazdagoknak nem
ja'r majd csala'di po'tle'k, korla'tozza'k a nyugdi'jak maximuma't, stb. Deha't
Magyarorsza'gon sajnos nincs olyan sok gazdag, akin sokat meg lehetne
takari'tani az a'llamnak. E's vajh te'nyleg mi vagyunk az a'llame'rt?

De nem is ez a legnagyobb baj, hanem az, hogy a gazdasa'gnak az
a'llamhatalomhoz, a ko~ltse'gvete'shez kapcsolo'do' re'sze fog jo'l ja'rni,
megero"so~dni, az exporto"ro~k, a piacot kiszolga'lni akaro'k, az a'llamto'l
elszakadni akaro' va'llalkozo'k helyett. Ma'rpedig e'pp ezt kellene
felsza'molni.

Le'nyege'ben egyete'rtek a Gazdasa'gkutato' Inte'zet konklu'zio'ja'val:
Osszegezve: a gazdasag ketsegtelenul forduloponthoz erkezett.  Elsorendu
feladat a strukturalis atalakulas fenntartasa.  Mert hiaba, hogy Kelet-
Europaban e teren mi tartunk legelorebb, sok helyutt nalunk sem epultek
ki a megfelelo strukturak.  S amig ezek az intezmenyek nem jonnek letre,
es nem szilardulnak meg, addig minden elenkites, eroltetett inflacio-
vagy kamatlenyomas sulyos karokat okoz.

E's a korma'ny most ezt a politika't hirdette meg.

Ko"ro~si Ga'bor
+ - Ujsagirok, Gombar, stb. (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves (Szabo') Ka'lma'n!

Sokban egyete'rtek azzal, amit i'rta'l. Ne'ha'ny dologban nem.

Nem hiszem, hogy az i'rott sajto'ban az SZDSZ teremtette az ellenze'ki
hegemo'nia't. A Ne'pszabadsa'g aligha SZDSZ-es. A Magyar Nemzet a va'laszta'sok
uta'n ho'napokig pro'ba'lt olyan korma'nypa'rti lenni, amennyire lehetett -
emle'keztetek Lo"csey Gabriella akkori i'ra'saira, pl. Antall interju'ja'ra,
de nem volt egyedu~l - csak a korma'ny lehetetlen helyzetbe hozta azokat, akik
u'gy akarta'k ta'mogatni, hogy tisztesse'gesek maradjanak ko~zben. A Magyar
Hi'rlap annak ideje'n pl. lelkesen ta'mogatta a Kira'ly Z.-Pozsgay fe'le
kampa'nyt az elno~kva'laszta'si ne'pszavaza'sban, amit az SZDSZ ellenzett a
leghevesebben. E's nekem most sem az e'rze'sem, hogy a napilapok szadeszesek
lenne'nek. A jobb lapok persze te'nyleg nem korma'nypa'rtiak. De ebbo"l me'g
nem ko~vetkezik, hogy szadeszesek. Ku~lo~nben sem hiszem, hogy az SZDSZ
u~gyesse'ge'ro"l van szo'. Sokkal inka'bb a korma'ny u~gyetlense'ge'ro"l.
(Meg persze arro'l is, hogy a lapokat ku~lfo~ldi va'llalatok va'sa'rolta'k fel,
akik sza'ma'ra a magyarkoda's nem volt ku~lo~no~sebben vonzo'. Re'szben eze'rt
nincs me'g mindig maga'n tv, ra'dio' Magyarorsza'gon. Berlusconi to~bbszo~r
elmondta, o" nagyon szeretett volna keletre terjeszkedni, de a korma'nyok
mindenhol saja't embereiket akarja'k vezeto"nek, ebbe pedig o" nem megy bele,
akkor inka'bb ma'shova viszi a pe'nze't, de az o" tv-je vonala't ne a korma'ny
hata'rozza meg. Egye'bke'nt emle'kezz vissza, akkor, amikor Berlusconi me'g
pro'ba'lkozott, elso"sorban az SZDSZ tiltakozott ellene, o"k sem lelkesedtek
e'rte. Berlusconi nem egy kimondott libera'lis e'rtelmise'gi.)

A sajto' e's a politika kapcsolata bonyolult u~gy, e's biztos fontos szerepe
van Magyarorsza'gon annak is, hogy az u'jsa'gi'ro'k patro'nust keresnek.
De mie'rt keresett volna ennyi u'jsa'gi'ro' ellenze'ki patro'nust?
Pe'nz, tulajdonjog(=sta'tus), stb. a korma'ny keze'ben van...

Azt gondolom, mindke't ira'nynak van jelento"se'ge: voltak u'jsa'gi'ro'k, akik
keresztapa't kerestek, e's voltak politikusok, akik be'rtolnokokat kerestek.
E'n - Veled szemben - elso"sorban a politikusok felelo"sse'ge't e'rzem
su'lyosnak.

Biztos nagy su'lya van az inte'zme'nyen belu~li klikkharcnak. Hankiss tala'n
legnagyobb hiba'ja, hogy ezt nem tudta kezelni. De pont Gomba'rra ez nem a'll:
nem volt hangos az orsza'g a Ra'dio'n belu~li harcokto'l, Ro'zsa T. Endre
pro'ba'lkoza'sa't kello" hata'rozottsa'ggal za'rta le. Azt hiszem, e
tekintetben (is) ele'g nagy a ku~lo~nbse'g a TV e's a Ra'dio' ko~zt.

Egyete'rtek azzal, hogy a TV e's ku~lo~no~sen a Ra'dio' szerepe, leheto"se'ge
korla'tozott a politika manipula'la'sa'ban. De aze'rt nem nulla. A jo'
manipula'la'snak ele'g jelento"s hata'sa lehet. Ha Magyarorsza'gon ez nem
mu"ko~dik, akkor annak az az oka, hogy rosszak a manipula'torok.

Amiket az egyes u'jsa'gi'ro'kro'l i'rta'l, azzal i'gy to~bbnyire nem e'rtek
egyet. (Pe'lda'ul Chrudina'kot ugyan nem szeretem ku~lo~no~sebben, de tisztelem
szakmai tuda'sa'e'rt, a tv egyik legjobb u'jsa'gi'ro'ja'nak tartom. Amikor
ke'rdezgettem embereket Pesten, a Panora'ma'val kapcsolatban pa'rta'lla'sto'l
fu~ggetlenu~l ke't dolgot kifoga'soltak az emberek: hogy nagyon egy u~gyu~:
szinte csak a ko~rnyezo" orsza'gok magyarsa'ga'val foglalkozik, e's hogy
Chrudina'k ma'r emberemle'kezet o'ta nem szerepelt, tu'lsa'gosan el van
foglalva Hankiss megfu'ra'sa'val, mindent ra'hagy keve'sbe' tehetse'ges
munkata'rsaira.) De nem hiszem, hogy e'rtelme lenne erro"l vitatkozni.

A korma'ny e's az elektronikus sajto' viszonya'ban sok hasonlo'sa'g van a
mu'lthoz. Most is megpro'ba'lja a korma'ny hasonlo'an ira'nyi'tani: leheto"leg
ko~zvetve, de hata'rozottan e's ideolo'giai alapon. Csak az a nagy ku~lo~nbse'g,
hogy ami 85-ben a kora'bbi viszonyokhoz ke'pest elo"rele'pe's volt, az ma 89-90
i'ge'rete'hez e's gyakorlata'hoz ke'pest nagyon komoly visszale'pe's. E'n azt
hiszem, hogy ez az alapveto" oka annak, hogy a tisztesse'ges u'jsa'gi'ro'k
szinte egyse'gesen korma'ny-ellenesek. A korma'ny elvadi'totta o"ket. To~bbnyire
persze nem a korma'ny, mint testu~let, hanem egyes ke'pviselo"i, vagy a pa'rt
egyes hangado' szeme'lyise'gei. De voltak adminisztrati'v (hatalmi)
belenyu'la'sok is rendesen. Emle'kezz csak az alelno~k-sagara.

Terme'szetesen Gomba'r is csina'lt hiba'kat. A legnagyobb politikai hiba az
e'v eleji u'j mu"sorszerkezet bevezete'se'ne'l volt, amikor figyelmen ki'vu~l
hagyta nyilva'nvalo' a politikai korla'tokat az egyha'zi mu"sorok esete'ben,
kiza'ro'lag szakmai szempontokat vett figyelembe. Ezzel teret nyitott a
politikai ta'mada'soknak. De maga'ro'l az u'j mu"sorszerkezetro"l to~bbnyire
jo'kat mondanak, pedig mindenkinek van valami si'rnivalo'ja is. (A libera'lisok
pl. a 168 o'ra't siratta'k, amit csak ko~ze'phulla'mon lehet hallgatni.)

Azt hiszem azonban, hogy amit Gomba'rral kapcsolatban i'rta'l, az a helyzet
alapos fe'lree'rte'se'n alapul. Szerintem is hiba'zott ugyan Gomba'r, amikor
ab ovo nemet mondott a parlamenti meghallgata'sra. De maga a meghallgata's
ele'g bizonytalan jogi alapokon a'llt. E's ha igaz az, amit a korma'ny mond,
akkor teljesen e'rtelmetlen volt. Hiszen a parlament a'lli'to'lag hamarosan
elfogadja az u'j me'dia to~rve'nyt, ami ju'lius 1-vel hata'lyba le'p. Ha ez
igaz, akkor egyszeru"en e'rtelmetlen a Gomba'r e's Hankiss ellen folyo'
kampa'ny, hiszen a me'dia-to~rve'ny a Ra'dio' e's TV ira'nyi'ta'sa't u'jra-
szaba'lyozza, e's az u'j szaba'lyok alapja'n u'j vezeto"ket fognak kinevezni.
Gomba'r ma'r re'g bejelentette, e's to~bbszo~r megisme'telte, hogy lemond,
ahogy megvan a me'diato~rve'ny. (Hankiss is mondott ilyesmiket.) Ha te'nyleg
lesz me'dia-to~rve'ny, akkor teljesen e'rtelmetlen ido"pocse'kola's Gomba'r e's
Hankiss alkalmassa'ga't vizsga'lgatni. Az ege'sznek csak akkor van e'rtelme, ha
a mostani me'diato~rve'ny-tervezet csak porhinte's, e's a korma'ny ezt is
ugyanu'gy el fogja napolni, mint annyi ma's hasonlo' to~rve'nyt a III/III-as
u~gyno~ko~kto"l a privatiza'cio'ig, hogy tova'bbra is saja't hata'sko~re'ben
do~nthessen, e's a fennmarado' ex lex a'llapotot akarja kihaszna'lni u'gy,
hogy elta'voli'tja a Ra'dio' e's TV mostani elno~keit, e's a vezete's terhe a
nemre'g (szemmel la'thato'lag gondos kiva'laszta's uta'n) kinevezett
alelno~ko~kre o~ro~klo"dik. Atto'l tartok, pont ez a dolog e'rtelme.

Ko"ro~si Ga'bor
+ - Magyaroza1s (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Bara1taim!

Ne1ha1ny eddigi hozza1szo1la1sombo1l az tu3nhetett ki, hogy e1n
`magyarozom' (a `zsido1za1s' analo1gia1ja1ra), e1s egya1ltala1n,
a1llando1an a modern nyugati ta1rsadalom mu1lt sza1zadbo1l o2ro2ko2lt
`etnikum'- meg `nemzet'-fogalma1n lovagolok, amelyeket --- meg kell
vallanom --- ki nem a1llok. De most ma1se1rt ragadtam
billentyu3zetet. Megpro1ba1lom megmagyara1zni a bizonyi1tva1nyomat.
Szerintem magyar kontextusban ennek az etnikum-dolognak,
ko2zelebbro3l az urba1nus---ne1pies ellente1tnek sokkal nagyobb
te1tje van, mint gondolna1nk, e1s nem e1rtek egyet a
be1ki1tgeto3kkel, akik szerint `tu1l kellene jutnunk ma1r ezen'.
Gondolatomat Csoo1ri Sa1ndornak a Hi1rmondo1ban ismertetett
besze1de1vel ki1va1nom illusztra1lni (nem a besze1dre, hanem az
ismertete1sre ta1maszkodva).

Elo3rebocsa1tom, hogy e1n nem la1tok le1nyeges konfliktust Csoo1ri, a
hivatalos MDF-a1lla1spont e1s pl. a Magyarok Nemzeti Szo2vetse1ge
ko2zo2tt ebben a ke1rde1sben. Kisebb nu2a1nszokto1l, stila1ris
ku2lo2nbse1gekto3l eltekintve ezekro3l a dolgokro1l ugyanazt mondja
Csoo1ri, mint Antall vagy Fu2r, mint amit a Magyar Fo1rum
kolumnista1i, a Hunnia-fu2zetek stb. De hagyom magam meggyo3zni, ha
valaki va1llalkozik ra1, hogy kimutassa a ku2lo2nbse1get. E1s most
la1ssuk a ma1r emli1tett ismertete1st.

>Csoori Sandor washingtoni magyarok koreben (MN)

>A hetven eve nem onmagaval azonos, az igazi hazat nelkulozo magyarsagnak
>ma uj embereszmenyre van szuksege - fejtegette tobb szaz amerikai
>magyarnak Csoori Sandor.
[`Embereszme1ny' helyett nyilva1n `nemzeteszme1nyt' kell olvasni (ez a
kifejeze1s ke1so3bb elo3 is fordul a szo2vegben, gondolom a
`szocialista embereszme1nnyel' valo1 asszocia1cio1 vezetett a
freudias eli1ra1shoz).] Figyelju2k meg, hogy Csoo1ri nem a szovjet
ho1doltsa1ghoz, hanem Trianonhoz ko2ti a magyar identita1s
elveszte1t. Vagyis:
>Kedd esti eloadasaban a Magyarok
>Vilagszovetsegenek elnoke hangsulyozta, hogy a szazadokon at mindig a
>masik oldalra szorult nepbol ma tizmillio "felugyelet nelkul"
>iranyithatja sorsat.
Szo1val la1tszo1lag a marade1k (o2tmillio1?) proble1ma1ja1ro1l lesz
szo1. Ezt igazolja a ko2vetkezo3 mondat is:
>Amde "ha felszabadultunk is a szovjet hodoltsag
>alol, a sajat lidercnyomasaink alol meg nem."

Aka1r Trianont, aka1r a szovjet ho1doltsa1got tekinti Csoo1ri a fo3
te1nyezo3nek, a fo3 a1lli1ta1s az, hogy a magyar identita1s
elveszett. Olyannyira, hogy
>Ezert - barmennyire is
>szukseges is a demokratikus fejlodes - hazanknak "a cselekves
>sorrendjeben talan nem a demokracia lett volna az elso feladata, hanem
>onmagat tisztaznia".
Ezen a mondaton e1n nagyon megdo2bbentem. Itt ido3ben (e1s implicite
fontossa1gban) rangsort a1lli1t fel Csoo1ri a demokratikus
a1talakula1s e1s az (a1lli1to1lag elveszett) identita1s
visszanyere1se ko2zo2tt. Szo1val nem is azon vagyok e1n igaza1n
kiakadva, hogy a ko2lto3 lide1rcnyoma1snak nevezi az elcsatola1st
vagy a szovjet ho1doltsa1g e1veit, hanem azon, hogy az `o2nmagunk
tiszta1za1sa' (aka1rmit jelentsen is ez, visszacsatola1st tala1n?)
az o3 sza1ma1ra --- legala1bbis a retorika szintje1n --- fontosabb,
mint egy elhiba1zott politikai berendezkede1s helyrehoza1sa. So3t, a
ko2vetkezo3 mondat szerint
>S mert elmaradt "az oneszmeles katartikus
>elmenye", Magyarorszagon ma a politikai es erzelmi valsag joval nagyobb
>a kolto szerint, mint a gazdasagi.
Vagyis me1g a teljesen elhiba1zott gazdasa1gi berendezkede1s is
kisebb gondot jelent, mint az `o2neszme1le1s' elmarada1sa.

Nos, ez az e1n nagy bajom. Szerintem arro1l (is) szo1l ez a
to2rte1net, hogy mike1nt e1rte1kelju2k az elo3zo3 rendszert. Abban
mindenki egyete1rt (gondolom), hogy a politikai berendezkede1s e1s a
gazdasa1gi sziszte1ma abszurd e1s ce1lszeru3tlen volt. Az
urba1nus---ne1pies ellente1t ma abban nyilva1nul meg, hogy a
rendszernek ez, a demokra1cia hia1nya e1s a voluntarista gazdasa1g
volt-e a fo3 proble1ma1ja, vagy inka1bb a `nemzetietlense1g' ---
tala1n e1ppen abban az e1rtelemben, hogy hia1nyzott az irredenta
politika? Ebben az e1rtelemben pedig az urba1nus---ne1pies
ellente1ten nem szabad `tu1ljutni', ezt a dolgot tiszta1zni kell. Az
e1n ve1leme1nyem egye1rtelmu3en az, hogy az elo3zo3 rendszer
gazdasa1gi e1s politikai e1rtelemben volt teljes cso3d,
`nemzetietlense1g' szempontja1bo1l pedig csak az to2rte1nt, hogy egy
su2ket ideolo1gia, amit egye1bke1nt senki nem hitt el, de me1g a
pa1rttitka1rok se nagyon `nyomatta1k', az ostoba `proleta1r
internacionalizmus', ami csak fedo3neve volt a Szovjetunio1hoz valo1
igazoda1snak e1s az engedelmesse1gnek, hivatalos ideolo1gia1va1 volt
te1ve, ku2lo2no2sebb gyakorlati megvalo1si1ta1s ne1lku2l. (Na, a
szovjetekto3l valo1 fu2ggo3se1g, a szocialista ta1bor, az persze
nagyon is gyakorlati dolog volt, de az ideolo1giai re1sze, a
`nemzetietlense1g' nem.) Legala1bbis igaz ez akkor, ha az
irredentizmusto1l eltekintu2nk. Mert ez az elem valo1ban hia1nyzott a
magyar politika1bo1l.

>Kivalt abban a Kelet-Europaban, amelyben a nemzetnek nincs
>alternativaja.
[Ez csak egy melle1ksza1l: te1nyleg nincs? E1n nagyon szomoru1 lenne1k.]

>Csoori szerint ha nem is lehet megszuntetni a
>bekeszerzodesek megvonta hatarokat, azt "belul, onmagaban" mindenki
>megteheti, hiszen a felvideki vagy az erdelyi magyarsag "szellemileg
>hozzank tartozik".
Tulajdonke1ppen ez az irredentizmus-dolog is melle1ksza1l, de mintha
az irredentizmuson nyugodna az a va1rakoza1s, hogy u1jra
megteremto3djo2n a `magyar identita1s'. Szerintem ez teljesen fals
elke1pzele1s. Ha igaz lenne is, hogy fogyo1ban a nemzeti e1rze1s
(ba1r szerintem ez hu2lyese1g), nem a visszacsatola1s erre a
megolda1s. De --- mondom ---, szerintem a fo3 proble1ma ennek a
politikai e1s gazdasa1gi szempontok ele1 helyeze1se. Na, meg
>"Elsodleges ne az legyen, milyen a
>viszonyunk Europaval, hanem az, milyen magunkkal."
Isme1t rangsor. E1s isme1t: tegyu2nk engedme1nyeket a
demokra1cia1val, a nyugati ti1pusu1 gazdasa1ggal, egyszo1val: a
halada1ssal kapcsolatban. Nem a halada1s a legfontosabb, hanem a
nemzet-eszme1ny. Csakhogy arra vonatkozo1an, hogy mi az uto1bbi, nem
nagyon kapunk ma1s u1tbaigazi1ta1st, mint az irredentizmust. Nem
e1rtem. Az e1n elemze1sem szerint igenis a halada1s a legfontosabb
ce1l ma Magyarorsza1gon. Most e1n vagyok hu2lye, vagy...?

E1s ve1gu2l csemege1nek me1g egy   gondolat a ko2lto3to3l,
mondhatna1m azt is, hogy `ami kimaradt a Nemzeti Charta1bo1l':
>Az MVSZ elnoke evegett olyan jelkepes terveket is
>vazolt, mint pl. (a Makovecz-fele sevillaira emlekezteto es
>jellegzetesen nemzeti) magyar haz felepiteset Vereckenel s meg "ot-hat
>helyen a Karpat-medenceben".

U2dvo2zlettel -- Ka1lma1n La1szlo1

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS