Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX SZALON 839
Copyright (C) HIX
1995-03-09
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 A'lom, a'lom... (mind)  161 sor     (cikkei)
2 Koos Kolosnak (mind)  42 sor     (cikkei)
3 liberalizmus (mind)  25 sor     (cikkei)
4 Konzervativizmus es liberalizmus (mind)  53 sor     (cikkei)

+ - A'lom, a'lom... (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

A'lmomban  rendszerint re'gen nem la'tott bara'tokkal, rokonokkal
szoktam tala'lkozni.  Ilyenkor, fele'bredve mindig jo'e'rze's to~lt
el, ami azta'n az  ege'sz napomra kihat.  De, hogy valami konkre't
dologra visszaemle'kezne'k, az szinte kiza'rt dolog.

U'jabban, azonban egyre gyakrabban fordul elo", hogy egy kis mano'val
besze'lgetek. Nem is az lep meg, hogy egy kicsi zo~ld emberke, olyan
hu~velyknyi,  telepszik a  mellkasomra  -  hiszen az  elso`
besze'lgete'su~nk o'ta tudata'ban vagyok vele, hogy a'lmodok - , hanem
inka'bb az, hogy reggel, fele'bredve, mennyire tiszta'n emle'kezek
mindenre.

Az elso` a'lom su'lytalansa'ga'ban lebegek, amikor e'rzem leheletfinom
le'pe'seit.  Lassan  le'legzek, nehogy elriasszam.  Igaz, hogy
mostana'ban ma'r nem olyan fe'le'nk, nyugodtan le'peget, a borda'imat
le'pcso`nek haszna'lja. Meg szeretne'm vakarni a csiklando's helyeket,
de  a  kezeim nem engedelmeskednek.  Bocsa'natke'ro`en mosolyog,
miko~zben helyet foglal egy ke'nyelmes  halmon. 

-  Miro`l akarsz ma  besze'lgetni?  - Keresztbe teszi a la'ba't.
Hangtalanul va'laszolok, azaz pontosabban: hallom a hangom amint za'rt
ajkaim mo~go~tt visszhangzik. Mintha hangosan gondolkodne'k.

- A se'rto`de'kenyse'gro`l. Mondd Mano', hogy van az, hogy aka'rmit
mondok, az automatikusan ellene'rze'st va'lt ki. Oda jutottam, hogy
egyesek elo`tt me'g az ido`ja'ra'st sem kommenta'lom.

- Megint megse'rto`do~tt anyo'sod? Vagy  a szomsze'dasszony?  A
kollega'd? - Melle'nyzsebe'bo`l apro' szivart vesz elo`, komo'tosan
gyu'jt ra'.  Fu~stbe burkolva to~preng  egy  ideig. - Jo', akkor
besze'lju~nk anyo'so'dro'l.

- Nem u'gy e'rtettem, nem felte'tlenu~l egy konkre't esetre utaltam az
elo`bb. Inka'bb azt szeretne'm megtudni, hogy mivel ingerelek fel
egyeseket.  Hiszen, jo'l   tudod,  semmi rosszindulat   nincs
bennem. Legala'bbis keve's. Minden esetre, nem sok. Igy jo'?

- Jobban hangzik. - Me'lyet  le'legzik, mielo"tt u'jra megszi'vna' a
szivarja't. - Te akartad tudni: kioktato'an, fo~le'nyes biztonsa'ggal
besze'lsz velu~k.

-  De ha't csak  va'laszolok a ke'rde'seikre, pro'ba'lok segi'teni
problema'ikon,  melyekkel hozza'm fordulnak...  - Ha'pogok, e'rzem,
hogy elfogy a levego`m. - Egya'ltala'n,  tudod te, hogy mennyi
uta'naja'ra's a'ra'n szerzem meg a szu~kse'ges informa'cio't, mellyel
azta'n megse'rtem` o`ket? Ha't ezt kapom e'n ko~szo~net helyett? El
is hata'roztam, hogy a legko~zelebb nem segi'tek senkinek.

A fustkarika'kat ba'mulja amelyeket  ido"kozben  eregetett, azta'n
megvonja a va'lla't. - Nem fogod mega'llni. Bedo`lsz a cselnek: O`k
megke'rnek, tala'n reme'lik valahol, hogy neked sem sikeru~l. Erre te
megmozgatsz mindent, hogy  azta'n egyetlen mozdulattal  ele'ju~k
teri'tsd a ke'sz megolda'st. Hogy is szoktad mondani?

- Szo't sem e'rdemel, egyszeru` volt... - motyogom. - De ezzel csak
bagatelliza'lni akarom a hozza'ja'rula'somat.  Hogy ne  e'rezze'k
leko~telezve magukat. Kereszte'ny logika...

- Mondd, te mindig ilyen naiv vagy?  - Szomoru'an ne'z ra'm, azta'n a
homloka'hoz kap.  -  Biztosan  sok Jo'kai  rege'nyt  olvasta'l
fiatalkorodban! S ami me'g rosszabb, el is hitted, hogy az u~gyes,
okos, szorgalmas e's becsu~letes ho`s, aki mindenkinek segi't, - e's
akivel te azonosulta'l -, elo`bb-uto'bb elnyeri me'lto' jutalma't! Ha
ma'st nem a ko~rnyezete elismere'se't. Tudod mit? Ro~ho~gno~m kell! -
Ra'zko'dik a nevete'sto`l, kis kalapja't meg kell fognia. - Ha't hol
e'lsz te?  Ha't te nem tudod, hogy a tu'lnyomo' to~bbse'gben levo`,
o~nzo`, szu~rke a'tlagemberekhez igazodik minden?

- Szeretek hinni benne - mentegeto`zo~k. - Igaznak kell lennie...Mert
akkor haladhatna'nk e's csak jobb lenne az e'letunk.

- Halada's!  -  Elfintorodik.  - Ne  is halljam  ezt a szo't!
Ma'sku~lo~nben jo', hogy szo'ba hoztad. Mit gondolsz, mit e'rez egy
fe'lla'bu' szerencse'tlen, amikor elrobogsz mellette az utca'n? Hogy
megszokta!?  Megszokta a gondolatot, hogy peches volt. Tizezerbo`l
csak egy, vagy ketto` olyan  mint o".  De  tegyu~k csak fel, hogy
majdnem mindenki fe'lla'bu', csak ne'ha'nyan lenne'tek ke'tla'bu'ak!
Na, mit gondolsz, mit csina'lna'nak veletek?

- Csak ta'n  nem va'gna'k le...? -  Hallom a hangomat. - Bizony,
leva'gna'k, bizony le. - Hevesen  bo'logat, - Leva'gna'k a plusz
la'batokat! - Csendben meredu~nk egyma'sra.

Hirtelen recsego` hang to~ri meg a csendet. - Mi ez? - Pattan fel
u~lte'bo`l. - Semmi, semmi, - nyugtatom meg, - csak Arnold kelt fel,
biztos ha'rom o'ra, ilyenkor megy a klotyo'ra.

- Fe'l ne'gy - helyesbi't a Mano'. - Apropo': Te pisilte'l ma'r?

- Ismerem a viccet, pro'ba'lkozz valami ma'ssal! Inka'bb folytasd amit
elkezdte'l.
 
- Ele'g ka'r. Szo'val hogy szavamat ne te'vesszem, kozismert te'ny,
hogy mindig is a  to~bbse'g akarata e'rve'nyesu~lt, hozza'juk kell
igazodni.   Ne'zd meg a  divatot, az egyenruha't, egyenlaka'st,
egyenkocsit, egyenirigyse'get, egyenka'ro~ro~mo~t... Figyelsz?  U'gy
tunt nekem, mintha kinyitottad volna a szemedet.

- Figyelek, hogyne figyelne'k. Csak ha megke'rhetne'lek, nem u~lne'l
egy kicsit arre'bb? Igy nyomod a ma'jamat. 

- A  tegnap esti kiado's vacsora nyomja  a ma'jadat, nem  e'n. -
Zso~rto~lo`dik,  de aze'rt arre'bb  telepszik. Tova'bb viszem  a
gondolatot.

- Szo'val,...azt akarod mondani, hogy a keve'sbe'  tehetse'gesek, a
 ..ize'...az a'tlagemberek, vagy, hogy  nevezzem o"ket, mivelhogy
to~bbse'gben vannak...

Arca'n  ele'gedett arckifejeze'ssel  bo'logat.  - La'tom,  hogy
mege'rtette'l. Ha'z, auto', telek - ez azta'n a boldog e'let! Anyagi
e'letben keresik a sikere'lme'nyt. - U'jja't into"en emeli a magasba.
- A sok munka mellett  annyi energia'juk persze me'g akad,  hogy
kifejlesztett kisebbse'gi e'rze'seikto~l  indi'ttatva   a'llando'
figyelemmel kise'rje'k az o`sellense'get.  Akik persze, nem ele'g,
hogy a'llando'an  u'j, a  to~bbse'g sza'ma'ra nehezen felfoghato'
o~tletekkel huzakodnak elo`, hanem ra'ada'sul le is ne'zik o`ket...

-  Ma'r  megbocsa'ss, de  ez  nem  igaz. Amennyiben engem  az
o`sellense'ghez sorolsz, ha't tudd meg, hogy soha, de soha...

- Ezt mondod te. De volta'l valaha is ha'tra'nyos helyzetben? Hogy nem
e'rtette'l egy bu~do~s hangot abbo'l amit ko~ru~lo~tted besze'lnek?
Igen? Na, e's, hogy esett? Persze, egy ido` uta'n megvila'gosodott
minden. De addig!? O`k pedig nap mint nap a'te'lik ugyanazt. Annyira
e'rze'kenyek lesznek, hogy egy ido` mu'lva minden szavad se'rto` lesz
sza'mukra. Ado'djon az szellemi vagy aka'r fizikai, ha'tra'nybo'l is.

Egy ideig mindketten hallgatunk. - Tudod, Mano', - to~ro~m meg a
csendet  -, mondasz valamit. Igazad  van, te'nyleg nem vagyok ele'g
figyelmes.  Ne'zd meg pe'lda'ul; ott van a fo~no~ko~m, aki, hogy is
mondjam...,  alacsony.   Olyan ma'sfe'l  me'teres.   Erre fel,
aka'rha'nyszor alkalmunk nyilik ta'rsasa'gban anekdo'ta'zni, nekem
mindig to~rpe viccek jutnak eszembe. Hogy i'gy a to~rpe, meg u'gy a
to~rpe. Mint amikor besza'll a paca'k a liftbe, felmegy az o~to~dikre,
onnan  pedig gyalog folytatja...  - Torkomon akad a szo'. Mano'
szomoru'an cso'va'lja a feje't.

- La'tod, la'tod? Me'g ra'm sem vagy tekintettel, pedig e'pp erro`l
besze'lgettu~nk. Tudod is te, hogy milyen e'rze's mindenkire, mindig
felne'zni?  - Arca'n me'ly se'relemmel szedelo"zkodik. Nem merem
marasztalni.  Azta'n la'tva'n re'mu~lt arckifejeze'semet, huncutul
elkacsintja maga't, e's nagyot so'hajtva folytatja. - Csak tudna'm
ma'r egyszer leku~zdeni  kicsiny alkatombo'l ado'do' kisebbse'gi
komplexusomat!  Mert az is igaz, hogy ketto`n a'll a va'sa'r. U'gy
a'm...

Egyre halkulo' kacaga'sa'val a fu~lemben e'bredek. Arnold fo~le'm
hajol, gyanakodva vizsga'lgat. -  Besze'lte'l a'lmodban.  Mondd,
fiatalabb mint e'n?

Nagyot nyu'jto'zok, hunyorgok az ablakon besu~to` napfe'nyben.  -
Fiatalabb, is meg azta'n szebb is. - Arnold lebiggyeszti az ajka't.
- Szo'val ero'tikus a'lom volt. - Elto~preng.  - Pedig e'ppen azon
filozofa'lgattam a minap, hogy az intenzi'v ha'zase'let egyik nagy
ha'tra'nya az, hogy elmaradnak az ero'tikus a'lmok. - Nagyot so'hajt,
ingatja borzos kobakja't. Azta'n hirtelen elhata'roza'ssal ledobja a
pizsama'ja't e's u~ldo~ze'semre indul a paplan alatt. Persze, hiszen
ma vasa'rnap van, e's egyedul vagyunk a laka'sban.

U~dvo~zlettel, Zita ne'ni
+ - Koos Kolosnak (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Dear Kolos,

 >Ha konzervativ elveket vizsgalok, akkor nem pusztan tortenelmi ismereteim
 alapjan tudok kovetkeztetni azok esetleges valaszaira egy-egy problema
 kapcsan. Ha viszont a liberalis nezetet keresem egy problemara, akkor
 foltetlenul szembekerulok a "massag elfogadas" elvenek azzal a hibajaval,
 hogy ez a massag sem meghatarozasra nem kerul (csak emlitesre), sem az nem
 tisztazhato, hogy az elfogadas (vagy a szuksegszeru elutasitas) milyen
 alapon tortenik.

  En is szoktam vizsgalni. Peldaul Dirac-opratorok indexet.
 Ehhez mondjuk eloszor nem art ha az ember tudja mi az, hogy
 Dirac-operator es mi az, hogy index. Kedves Kolos, ez keves
 ahhoz, hogy valami ujdonsagot mondj a nemhiperbolikus Novikovrol,
 de szukseges ahhoz, hogy mondjuk halvanylila segedfogalmad legyen
 arrol, hogy mirol van szo. Ez a jelenseg messzemeno altalanositasokkal
 bir.

 Ahhoz, hogy egy undergraduate pol.science kurzuson atmenj kicsi kettessel (D)
 szukseges, hogy Platon, Hobbes, Hume, Locke, Smith, Mill, Bentham, Keynes
 Santayana , Rawls vagy Friedman nezeteit meg tudd kulonboztetni.
 A harmaskahoz (C) nem art, ha ismered a kurrens konzervativ es liberalis
 publicistak gondolatait, de ok nem a Pestmegyei Hirlapban 
 hanem a National Reviewban, a Commentaryban, a Public Interestben illetve
 a New Republicban a Nationban horribile dictu a Mother Jonesbam vagy
 az Utne Readerben irogatnak.
 A (B)-hez mar ertened kell, hogy az ateista Allen Bloom hogy lehetett
 a kereszteny gondolat zaszlovivoje, hogyan szervezte meg Buckley
 a katolikus-zsido konzervativ koaliciot, miert nem szereti Tamas
 Gaspar Miklos Derrida-t es Eco-t.
 Az (A)-hoz azonban a liberalis es konzervativ jogelmeletek kozotti
 finom distanciak kimutatasa kell, Holmes hires peldabeszedevel
 a szolasszabadsagrol, az 1954-es deszegregacios dontes es a Bakke ugy
 osszefuggeseig, a Roe v. Wade alkotmanyos hatteretol a Rehnquist-
 Scalia fele textualis konzervativ ertelmezes es a Black-Douglas fele
 abszolutizmus kurrens osszecsapasanak illusztralasaig.

 Ertelmisegiek vagyunk konyorgom,en speciel egy szakbarbi matematikus,
 de azert meg egy minimalis politikai alapmuveltseg elvarhato tolunk.
 Ez a magyarazata annak, hogy
 a liberalizmus = massag elfogadasa (csurkologiai szakszo, jelentese:
 nem verunk zsidot) temakorben nem kivanok veled vitatkozni. EG
+ - liberalizmus (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Dear Feri,

 >Liberalis azt jelenti szabad.

 Nem. A liberalis szo a Liberales spanyol antimonarchista part nevebol
 kerult be a brit politikai szohasznalatba. Eleinte az issuek eleg egyszeruek
 voltak a Corn Law-protekcionizmus megszuntetese, a katolikusok emancipacioja
 es a minel szelesebb valasztojog elerese. Az angol liberalisok kesobb
 megalakitottak a Labour Partyt es valamikor a huszas evekben Clause 4 neven
 a magantulajdon megszuntetesenek igenyet fogalmaztak meg. :-(( A fabianus
 ideologiat olyan nagysagok kepviseltek mint Shaw es Wells) .
 A Readingi fegyhaz balladaja szerintem megfelelo illusztracio ahhoz, hogy
 milyen jellegu problemakra NEM keresett am senki sem valaszt. 

 Egyebkent Churchill egyszer atlepett a liberalis partba.:-))
 Aprosag, mind Churchill mind Oliver Wendell Holmes a szazad egyik legnagyobb
 amerikai liberalis jogasza az elmebetegek (bunozok, sot munkanelkuliek!!)
 kasztralasanak hive volt. A liberalizmus atyja Locke pedig (ezt egyszer
 szoszerint ideztem) tamogatta az ateizmus es a katolicizmus uldozeset.
 Ma is elofordul, hogy bizonyos individualis jogokat liberalisok vitatnak
 a konzervativokkal szemben. (Pld. a polgar joga, ahhoz, hogy maga allapitsa
 meg mekkora arat igerjen a munkaeropiacon, a polgar joga, hogy allami
 egyetemen idiotikus megjegyzeseket tegyen holgykollegaira :-(( es
 hasonlok, nem vilagos, hogy az iskola es a vallas viszonyanak amerikai
 rendezeseben ki ved szabadsagot kitol) Gabor
+ - Konzervativizmus es liberalizmus (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Elek druszam,

en nem nagyon ertek (vagy nagyon nem ertek) a konzervativizmushoz.
Ugyanakkor, ha az USA-rol es Magyarorszagrol van szo, nem az a gondok
egyik (netan fo") forrasa, hogy ezekben az orszagokban _nincs mire_ 
konzervativnak lenni? 

Mit is akarok ezzel mondani? Az USA kezdettol fogva egy "modern" 
allamalakulat volt, forradalomban krealt alaptorvenyekkel, az eros
bevandorlas reven folyamatosan valtozo osszetetelu lakossaggal. Az
egyetlen dolog, ami "regi", es amihez konzervativ modon ragaszkodni
lehet egyaltalan, az a liberalis alkotmany. Nincs olyan egyetemes osi
szokas, melyet egyszerre kovetne egy rabszolga-ivadek fekete, egy
puritan osoktol szarmazo yuppie, vagy egy koreai zoldseges.
Ha valaki "konzervativnak" nevezi magat az USA-ban, vissza kell kerdezni,
mit ert ezalatt: zsido vallasi iranyzatot, deli es csak fekete
haziszolgakat tart (mint Ted Turner a CNN Network tulajdonosa), vagy
"konzervativ modon" ragaszkodik a First Amendment "hagyomanyos
ertelmezesehez", azaz igazi liberalis es nem politically correct. A szo
angliai ertelmeben csak ugy lehet konzervativ egy amerikai, hogy sznob,
es egy masik kontinens masik orszaganak realitasaba kepzeli magat.

Magyarorszagon --es a tobbi volt szocialista orszagban-- meg az teszi a 
konzervativizmust problematikussa, hogy "a letezo szocializmus"
intermezzoja megtorte a status quo kontinuitasat. Kicsit talan a
Napoleon bukasa utani Franciaorszagra hasonlithato e tortenelmi helyzet,
ahol a francia forradalom fejlodesenek belso logikaja szerint nem
lehetett tovabb haladni, ugyanakkor a Bourbonok visszatereset se akarta
mar igazan a tarsadalom. Talan ennek a "default status quo" hianyanak is
tudhato be, hogy "kulturalis ertelemben" Magyarorszag sokkal gyorsabban
"amerikanizalodik", mit Nyugat Europa. 

Kedves Cser Feri,

vitaba szallnek azzal a kijelenteseddel, hogy "liberalizmus" nem
letezik. Azt akarnad mondani, hogy a magukat liberalisnak nevezo
partoknak nincsen filozofiaja? Ha igaz lenne, amit mondasz, akkor 
nem is leteznenek liberalis partok, hanem csak olyan "liberalis
gondolkodasu" emberek, akik eletuk egy szakaszaban baloldali, mas
szakaszaban jobboldali parthoz csapodnak. Es foleg, nem eroltetnek ezek
a nyitott gondolkodasu emberek, hogy embertarsaik hozzajuk hasonloan
gondolkozzanak, hanem zokszo nelkul elfogadnak, hogy azok pl. etnikailag es
vallasilag zart kozossegeket hozzanak letre, torvenyi szinten
kodifikalva e kozossegek egymassal valo kapcsolatat. Ahogy pl.
Malaysiaban bele van irva a szemelyidbe, hogy kereszteny vagy-e vagy
muzulman, es ha a vendegloben ha disznohust rendelsz, a fogados elobb
ellenorzi, szabad-e Teged ezzel a csemegevel kiszolgalnia. Ne mondd,
hogy egy liberalis part nem kuzdene egy ilyen torvenykezes ellen,
ugyanakor egy egyszeruen csak nyitott gondolkozasu ember esetleg
elfogadja, hogy ha az osszes erdekelt elegedett ezzel a megoldassal,
akkor nem kell bolygatni.

			Barati udvozlettel, Hetyei Gabor

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS