Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX SZALON 326
Copyright (C) HIX
1993-02-18
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Matematika es kozgazdasagtan (mind)  114 sor     (cikkei)
2 Resource magyarul (mind)  3 sor     (cikkei)
3 Vam es kulfoldi eladosodas (mind)  87 sor     (cikkei)

+ - Matematika es kozgazdasagtan (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves (Bo~ro~cz) Jo'zsef!

Elo"szo~r is leszo~gezem, hogy amit most i'rok, csak elme'leti ko~zgazda'szokra
vonatkozik. U~zemgazda'szoknak kamatsza'mi'ta'sna'l e's bizonyos statisztikai
ismeretekne'l to~bbre ritka'n van szu~kse'ge. Vannak persze olyan gyakorlati 
teru~letek, pl. a to"zsdei elemze's, ahol nagyon komoly matematikai ismeretek
kellenek.

Ma'sodszor: Nyilva'n nem vagyok elfogulatlan, mert nem csina'lhatna'm, amit
csina'lok, ha a modern ko~zgazdasa'gtan nyelve nem matematikai lenne.
Ido"nke'nt e'pp az a bajom, hogy nem ele'gge' az.

De az e'n szeme'lyes e'rze'seimto"l teljesen fu~ggetlenu~l: a modern
gazdasa'gtant matematikai eszko~zo~kkel szoka's lei'rni. Ez a(z ideolo'giai)
tartalomto'l teljesen fu~ggetlen: a neokeynesia'nusokto'l az u'jklasszikusokig,
marxista'kat is belee'rtve, teljes terme'szetesse'ggel ezt haszna'lja'k.
Biztos el lehetne ugyanazt matematika ne'lku~l is mondani, a jobbak meg is
teszik, csak az u'gy nem annyira egye'rtelmu", a'ttekintheto". E's nem csak a
kommunika'cio', de a kutata's szempontja'bo'l is gyakran a matematikai jobb
nyelv. Az, hogy a terme'kek ira'nti keresletet bizonyos olyan te'nyezo"kkel
magyara'zzuk, mint a terme'k a'ra, a gazdasa'gtan egy olyan a'lli'ta'sa, amit
ele'g sze'les ko~ru" gyakorlati tapasztalat ta'maszt ala', l. pl. a
ku~lo~nbo~zo" kia'rusi'ta'sokat. A tanko~nyvben szereplo" keresleti go~rbe
szemle'lteto" eszko~z; alakja empirikus ke'rde's. Megleheto"sen sze'les ko~rben
elfogadott, hogy az a'rban monoton cso~kken a legto~bb terme'k kereslete, amire
adhato' plauzibilis magyara'zat, e's ami o~sszhangban van a mindennapi
tapasztalattal. Vannak terme'kek, amiknek az a jellemzo"je, hogy a keresleti
go~rbe'je nem ilyen, pl. a luxus-cikkeke' (egy tartoma'nyban mine'l dra'ga'bb,
anna'l jobban no" a kereslet). Pont ez az e'rdekes bennu~k, ez teszi o"ket
luxus-terme'kke'. Ez teha't egy vizsga'lando', empirikusan eldo~ntheto"
ke'rde's, aminek nagyon fontos ko~vetkezme'nyei vannak pl. a ko~vetendo"
a'rpolitika szempontja'bo'l. Nem la'tok ebben semmi ideolo'gikust e's
a'tpolitiza'ltat, o~ru~lne'k, ha elmondana'd, hol itt a csu'sztata'ssorozat.

A matematika ugyanu'gy csak egy nyelv a ko~zgazda'szok sza'ma'ra, mint a magyar
vagy angol, le'nyege'ben ideolo'giai tartalom ne'lku~l. Ugyanu'gy
ta'rgyalhato'k segi'tse'ge'vel mora'lis e's politikai ke'rde'sek, mint a
va'llalati profit maximaliza'la'sa. Egy nagy elo"nye van: logikus
gondolkoda'sra ke'nyszeri't, ko~nnyebb e'szrevenni, ha rossz a gondolatmenet. A
tapasztalat azt mutatja, hogy a matematika egye'rtelmu"se'ge ko~vetkezte'ben
sok ke'rde's ta'rgyala'sa'ra alkalmasabb nyelv, mint egy
ke'te'rtelmu"se'gekkel, pontatlansa'gokkal szu~kse'gszeru"en terhelt
(ko~z)nyelv.

Nem tartom nehezebbnek a matematika elsaja'ti'ta'sa't, mint ba'rmi ma'st. Nekem
a matematikai lei'ra's sokszor egyszeru"bb e's vila'gosabb, mint a szo~veges.
Empirikus tapasztalatom, hogy nem minden e'rtelmes dia'k van ezzel i'gy. Az is
empirikus tapasztalat, hogy azokat az e'rtelmes ko~zgazda'szhallgato'kat, akik
nem jo'k matekbo'l, politikai gazdasa'gtan, gazdasa'gto~rte'net,
o~sszehasonli'to' gazdasa'gtan vagy fejlo"de'sgazdasa'gtan fele' terelik.
Ele'g ero"s nyoma'ssal, a dia'kok e'rdeke'ben. Megfelelo" matematikai ismeretek
ne'lku~l az ilyen ko~ro~ko~n ki'vu~l eso" szi'nvonalas gazdasa'gi
folyo'iratokat nem lehet olvasni. Vagy legala'bbis mege'rteni.

Ismerek olyan (ex)szocializmus-kutato't, aki jo' gazdasa'gtanbo'l is, vagyis
tudja a matematika'ja't. (Polito~kono'musokat nem nagyon ismerek. Az a
ne'ha'ny, aki ko~ru~lo~ttem van, meghal, ahogy egy ke'plet elo"keru~l.)
Egya'ltala'n semmife'le sanda politikai sza'nde'kro'l nem volt szo', amikor a
komparati'v gazdasa'gtant belekevertem. Ha valami, akkor sokkal inka'bb
se'rtettse'g, hogy minket nem e'rdemesi'tettek arra, hogy a modern gazdasa'gtan
teljes eszko~zta'ra'val foglalkozzanak velu~nk. (A sze'les ko~rben elfogadott
difini'cio' szerint a komparati'v gazdasa'gtan ta'rgya a szocializmus e's a
kapitalizmus o~sszehasonli'to' elemze'se.) Ez az igazsa'g: a (nyugati)
elme'leti ko~zgazda'szok tu'lnyomo' re'sze't mi nem e'rdekeltu~k: o"ket csak
lako'helyu~k, a fejlett piacgazdasa'g o~sszefu~gge'sei foglalkoztatta'k e's
foglalkoztatja'k. A dolog ma'sik oldala, hogy keve's kelet-euro'pai
ko~zgazda'sz tanul(hat)ta meg ezt a nyelvet, kevesen voltak ke'pesek u'gy
prezenta'lni a mi proble'ma'inkat, hogy azt a nyugati ko~zgazda'szok
mege'rtse'k, el tudja'k magukban helyezni. De nem ez a fo" ok: A
fejlo"de'sgazdasa'gtan csak aze'rt ne'pesebb ta'bor, mint az o~sszehasonli'to',
mert to~bb fejlo"do" orsza'gbo'l sza'rmazo' kutato' van a fejlett orsza'gokban,
mint az exszoc. orsza'gokbo'l.

A gazdasa'gtan biztos veszi'tett azzal, hogy matematiza'lo'dott. Mill, Smith,
stb. ko~nyveit egy mu"velt e'rtelmise'gi korta'rs ku~lo~no~sebb technikai
nehe'zse'g ne'lku~l olvashatta. Mostanra azonban egyre inka'bb az a helyzet,
hogy a ko~zgazda'szoknak le kell fordi'tani ko~znyelvre gondolataikat ahhoz,
hogy azt nem szakember mege'rtse. Van, aki jo' ebben, pl. Friedman, e's van,
aki nem. Sokan nem, e's ez jelento"s re'szben annak ko~vetkezme'nye, hogy
megva'ltozott az e'rvele's logika'ja: historiza'la's helyett forma'llogikaiva'
va'lt. Ez ke'tse'gki'vu~l tartalmi va'ltoza'st is hozott, amennyiben bizonyos
te'ma'k ezen a nyelven, ezzel az eszko~zzel ko~nnyebben vizsga'lhato'k, mint a
to~rte'nelmi analo'gia'ssal. E's persze elveszett a dolognak egy saja'tos
hangulata. Eze'rt a hangulate'rt olvasom e'n szi'vesen a klasszikusokat
szabadido"mben. De a klasszikusok valo'di ko~zgazdasa'gi ke'rde'sei minden
tova'bbi ne'lku~l megfogalmazhato'k a modern ko~zgazdasa'gtan nyelve'n is.
Van, amikor bonyolultabban. A klasszikusok foglalkoztak olyan filozo'fiai,
a'ltala'nos ta'rsadalomelme'leti ke'rde'sekkel is, mint az emberi szabadsa'g,
amiket e'n nem tudne'k lefordi'tani. Nem biztos, hogy nem lehet.

A valo'sa'g mindig bonyolult, a tudoma'ny mindig csak egy modellje't tudja
adni. A ta'rsadalmi valo'sa'g terme'szetesen bonyolultabb e's va'ltozo'bb,
mint a fizikai, mert itt sokkal kevesebb egyed sokkal o~sszetettebb
viselkede'se'nek vizsga'lata'ro'l van szo'. De a fizika is leegyszeru"si'ti,
modellezi a vila'got.

Terme'szetesen minden (ta'rsadalom)tudoma'ny szu~kse'gszeru"en pozitivista.
Azt kell felta'rni, mi van, nem lehet azzal kezdeni, mi legyen. "Kezdetben vala
az ige...": ez uto'pizmus. Ha van elke'pzele'su~nk arro'l, mi van, hogyan
mu"ko~dik, akkor meg lehet pro'ba'lni azt is megvizsga'lni, esetleges
va'ltoza'soknak milyen ko~vetkezme'nyei va'rhato'k, e's vannak-e olyan
va'ltoza'sok, amiket mi ki'va'natosnak tartunk. De ez ma'r gyakran
e'rte'kva'laszta's is egyben. Ez ma'r nem gazdasa'gtan, ez ma'r nem tudoma'ny,
hanem (gazdasa'g)politika.

Lehet matematika ne'lku~l is besze'lni a fizika eredme'nyeiro"l. Nem hiszem,
hogy valaki kutato' fizikussa' va'lhatna matematikai tuda's ne'lku~l: nem
e'rtene' meg, ma'sok mit mondanak. Ha nem is ilyen me'rte'kben, de ugyanez igaz
a gazdasa'gtanra is.

A vila'g persze bonyolult, e's bonyolultsa'ga szavakkal nem (sem) kifejezheto".
De aze'rt nem e'rtem, mie'rt ingerelt fel az i'ra'som ennyire.

           Ko"ro~si Ga'bor
+ - Resource magyarul (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Talan az eroforras szo megfelelo

Udvozlettel: PL
+ - Vam es kulfoldi eladosodas (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Ka'lma'n!

Ezek szerint te'vedtem. A'mba'r. Ege'szen meg voltam do~bbenve, hogy a sve'd
(e's osztra'k) csatlakoza's egyik komoly proble'ma'ja, hogy a mezo"gazdasa'g
me'g az EK-e'na'l is sokkal komolyabb ve'delmet e'lvez.

Te'ny, hogy forma'lisan a magyar va'mszint kb. ke'tszerese a ko~zo~s-piacinak
is. Csak na'lunk viszonylag keve's lefo~lo~ze's, e's hasonlo' nem-va'm rako'dik
ra', a'mba'r sajnos tavaly ma'r a magyar korma'ny is kezdett rendszert
csina'lni belo"le. Amikor az amerikaiak a'tsza'molta'k va'mokszintre a
ku~lo~nbo~zo" kereskedelmi korla'tokat, ami csak a ku~lfo~ldieket su'jtja,
20%-hoz ko~zeli sza'm jo~tt ki, ma'r nem emle'kszem a konkre't e'rte'kre.
(Ebben a ko~zo~s-piaci fogyaszta'si ado'k me'g nincsenek benne.) Enne'l na'lunk
sem nagyobb. Te'ny, hogy Magyarorsza'g tavaly e's tavalyelo"tt nem teljesi'tett
kora'bban bei'ge'rt va'mcso~kkente'seket.

AZ EK egyezme'ny elo"tt sokkal szigoru'bb kvo'ta'k voltak, mint ami az
egyezme'nyben van, ez teha't javula'st hozott. Ra'ada'sul sajnos mi is
ke'rtu~nk bizonyos piacokra ve'delmet, teha't nem igaza'n volt alap arra, hogy
a kvo'ta'k teljes megszu~ntete'se't ke'rju~k. Persze jobb lett volna, ha
hajlando'ak vagyunk lemondani a piacve'delemro"l. Azt hiszem, a korma'ny ele'g
vacak egyezme'nyt ko~to~tt. Nem ve'letlen, hogy tavaly ma'r pro'ba'lkoztak
u'jrata'rgyala'ssal. Akkor nem kellett volna annyira su~rgetnie Antallnak, hogy
ala'i'rhassa ma'r. Most ma'r ke'so".

Szerintem sportszert korla'toza's ne'lku~l importa'lhatsz. E'lelmiszeren, e's a
vesze'lyes terme'keken ki'vu~l nagyon keve's a'ru importja'ra van e'rdemi
korla't. Van import-verseny, ke'rdezdd meg erro"l a magyar termelo"ket. Etto"l
me'g persze harcolni kell a monopoliumok ellen, de a monopola'rakban ma
leginka'bb az a'llam ludas. Van versenyhivatal, de a monopoliumellenes
szaba'lyoza's igaza'bo'l, az esetek tu'lnyomo' to~bbse'ge'ben nyugaton is csak
a va'llalatfelva'sa'rla'sok korla'toza'sa'na'l hata'sos.

Azt ugye la'ttad, hogy az MNB szerint tavaly a forint
(rea'l)lee'rte'kelo"do~tt. E's a forint nomina'lisan aze'rt mindenke'pp nem
fel, hanem lee'rte'kelo"dik.

Ku~lfo~ldo~n csak ismert, e's e'vek o'ta elleno~rzo~tten hitelke'pes
va'llalatok vehetnek fel hitelt, ma's gyakorlatilag hia'ba pro'ba'lkozik. Ennek
a ku~lfo~ldi ce'gek magyarorsza'gi lea'nyva'llalatain ki'vu~l keve's magyar
ce'g felel meg. (Azok meg gyakorlatilag automatikusan megkapja'k az MNB
engede'lyt, e's ne'ha'nyan, pl. McDonald's, ele'g komoly hiteleket vettek is
fel.) A va'llalati szfe'ra'ra nem teljesen e'rve'nyes a sira'mod: to~bb
ku~lfo~ldi banknak van magyar fio'kja. A magyar ce'gek meg is pro'ba'lnak
a'tmenni hozza'juk, de a Citybank e's ta'rsai mazsola'znak. Csak a nagyon jo'
pe'nzu~gyi me'rlegu" ce'gekkel hajlando'k foglalkozni. Azoknak ko~zveti'tenek
ku~lfo~ldi hitelt, amit az MNB szinte'n nem korla'toz, mert a bank a
hitelfelvevo".

A valutapolitika az MNB kiza'ro'lagos hata'sko~re, a PM-mel csak konzulta'lnia
kell, de nem kell figyelembe vennie. Vonatkozik ez a dolla'r-ko~lcso~no~kre is.
E's itt aze'rt szerintem is jo', ha az MNB-nek ne'ha'ny dologra odafigyel.
Addig, ami'g a forint nem konvertibilis, addig musza'j. E's gazdasa'gilag nem
felte'tlen ce'lszeru" egy recesszio'ban levo" orsza'g pe'nze't konvertibilisse'
tenni, mert nem biztos, hogy tarthato'. Visszacsina'lni pedig sokkal
fa'jdalmasabb, mint bele sem kezdeni.

A ku~lfo~ldro"l felvett va'llalati hitelek akkor is no~velik az orsza'g
elado'sodottsa'ga't, e's i'gy ko~zvetve rontja'k hitelke'pesse'ge't, ha az
MNB-nek forma'lisan semmi ko~ze hozza'. Azok a kamatok, amiket ide'zte'l, az
alapkamatok. Az igaza'n nagyokat kive've enne'l va'llalatok legala'bb 3-5%-kal
to~bbe'rt kapnak hitelt, de ismeretlen, kocka'zatos ce'gek me'g enne'l is
sokkal magasabb kamattal. Az MNB jelenleg 2-3%-os fela'rat fizet, ez az
orsza'gkocka'zat a va'llalati ko~lcso~no~kre is automatikusan ra'rako'dik. Egy
ku~lfo~ldi banknak ku~lo~n gond, hogy mi van, ha cso"dbe megy a magyar ce'g,
a'tva'lto'dik-e a sza'ma'ra ismeretlen (e's ismeretlen ku~ltse'gu")
cso"delja'ra's sora'n kapott pe'nz valuta'ra. (Erre pl. valo'szi'nu"leg
mindenfe'leke'pp garancia't ke'r az MNB-to"l, teha't az MNB mindenfe'leke'pp
e'rintett az u~gyben.) Teha't nem biztos, hogy a Magyar Tengeriherkentyu"
Mu"vek olcso'bban kapna ku~lfo~ldo~n hitelt, mint itthon.

Be'kesi: ez nagyon magas labda. A pe'nzu~gyminiszternek a ku~lkereskedelemhez
soha sem volt ko~ze (most sincs). A KGST kereskedelemhez meg azta'n ve'gke'pp
nem. Emle'keim szerint Medgyessy volt a KGST-s a Ne'meth korma'nyban
(miniszterelno~khelyetteske'nt), de me'rget nem venne'k ra'. Ami a
ta'mogata'slee'pi'te'st illeti: persze, kora'bban kellett volna csina'lni.
(Amikor me'g nem Be'kesi volt a miniszter, de ez melle'kes, mert.) Akkor a PB
nem nagyon mert. (E's 1989 ko~zepe elo"tt a KB kiza'ro'lagos kompetencia'ja
volt, egy mezei miniszter ilyen fontos politikai ke'rde'sekben nem do~nthetett
saja't bela'ta'sa szerint, csak elo"terjeszthetett. Nem volt oly re'g,
emle'kezhetsz me'g ra'. A PM e'vekkel kora'bban elo"terjesztett
ta'mogata'scso~kkente'si programokat.) Be'kesi ele'g keme'nyen cso~kkentette, a
ta'mogata'sok nagyobbik fele't egycsapa'sra megszu~ntette. Nem emle'kszel ma'r
arra az o~sszne'pi felzu'dula'sra, ami 1990. janua'rja'ban volt, ke't ho'nappal
a va'laszta'sok elo"tt?

                  Ko"ro~si Ga'bor

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS