Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX SZALON 628
Copyright (C) HIX
1994-04-01
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Va1lasz To2ro2k Pe1ternek (mind)  99 sor     (cikkei)
2 Lelekvandorlas es Biblia (mind)  26 sor     (cikkei)

+ - Va1lasz To2ro2k Pe1ternek (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Pe1ter!
Ha egyszer eljutsz oda,hogy nem hiszed ma1r,hogy magad jo1va1 tudod tenni bu3-
neidet,akkor ne ma1sik emberhez fordulj,hanem ko2zvetlenu2l Je1zushoz,aki meg-
halt a vila1g bu3neie1rt 1Tim 2,5-6 "Egy az Isten, egy a ko2zbenja1ro1 is Isten
e1s emberek ko2zo2tt,az ember Krisztus Je1zus, Aki adta o2nmaga1t va1lsa1gul
mindenkie1rt,mint tanu1bizonysa1g a maga ideje1ben."
A Persil rekla1mot u1gy tudod elleno3rizni,hogy bizalmat szavazol a terme1knek,
kipro1ba1lod e1s az eredme1ny vagy igazolja a hi1rvere1st vagy sem.Je1zus szin-
te1n csak bizalommal pro1ba1lhato1 ki. O3 azt ige1ri aki o3t o2szinte1n keresi,
annak megmutatja maga1t.Ima1dasa1gban mond el neki,hogy minek tartod o3t
- fe1lo3snek e1s lusta1nak - e1s ke1rd,hogy mutassa meg,hogy milyen o3 valo1-
ja1ban.Ugyani1gy ke1rheted Istent,hogy mutassa meg o3 Tao vagy Allah egy ma1sik
arca vagy azokto1l eltero3 azokkal szembena1llo1 szeme1ly, meg hogy benned
van-e.Ahhoz,hogy megtud mi az o3 va1lasza a ke1rde1seidre olvasd a Biblia1t,de
u1gy,hogy elo3tte ima1dsa1gban ke1red Je1zust,hogy besze1ljen hozza1d az Ige1n
keresztu2l.Ha szo1lt hozza1d,azt is ima1dsa1gban ko2szo2nheted meg,de az is na-
gyon fontos,hogy ha o3 valami va1ltoztatando1ra ra1mutatott az e1letedben,akkor
ke1rj to3le ero3t e va1ltoza1shoz.Kezdetnek Ja1nos evange1liuma1t szokta1k ja-
vasolni.Ezzel azt is elmondtam,hogyan lehet Istenre figyelve olvasni a Biblia1t
 .
Ha kiva1ncsi vagy olyanra,aki nem i1gy olvassa akkor elmondhatom,hogy e1n me1g
ke1t e1ve nem i1gy olvastam,henem,u1gy hogy igazolni tudjam magamnak,hogy ke1sz
bolond,aki ebben hisz.Az a1ltalam emli1tett ne1pirta1si parancs nagyon kapo1ra
jo2tt,e1s igen hosszu1 ido3be telt mi1g elfogadtam azt,hogy ez annak a ne1pnek
kegyelem volt.
Je1zus meghalt a te bu3neide1rt is,de ha te eze1rt magad akarsz helyta1lni,meg-
teheted ugyanis a hala1l uta1n az emberek ke1t helyre mennek - e1s ez a Bib-
lia szerint o2ro2k elva1la1s - az egyik csoport Krisztussal lesz e1s ebbe tar-
toznak azok akik, bu3neiket Krisztus ele1 vitte1k e1s elfogadta1k az o3 helyet-
tes a1ldozata1t, a ma1sik csoport pedig Krisztus ne1lku2l fog most ma1r o2ro2k-
re lenni. Luk 16,26 "E1s mindenekfelett,mi ko2ztu2nk e1s ti ko2zo2ttetek nagy
ko2zbevete1s van,u1gy,hogy akik akarna1nak inne1t ti hozza1tok a1talmenni,nem
mehetnek,sem azok onne1t hozza1nk a1t nem jo2hetnek."
A Szentle1lek me1g sok-sok go2ro2g szo1 darabsza1ma1ra is u2gyelt a Biblia1ban.
Ebbo3l kihu1zni, ebben mo1dosi1tani, ane1lku2l, hogy e1szreve1tlen maradjon
igen csak nehe1z. Itt is Istenhez fordulhatsz ke1rde1seddel, hogy adjon neked
vila1gossa1got, vajon azok akik a fo2ldet laposnak gondolta1k mie1rt nem irta1k
a1t a Biblia1t is ilyen szellemben. Javasolt irodalom:A Heller:Bibliai szimbo1-
lumok/Sza1mszimbolika  Evange1liumi kiado1
Ille1s E1nokhoz hasonlo1an elragadtatott, teha1t soha se halt meg. Malakia1s
pedig (Mal 4,5) megige1rte, hogy az U1r elo3tt eljo2n majd Ille1s. Ez pedig
Keresztelo3 Ja1nos volt, de nem mint Ille1s reinkarna1cio1ja, hiszen Ille1s
e1lt, csupa1n mint kideru2lt csak a hasonlo1 kine1zete1re utalt, ugyanis
mindketten teveszo2r ruha1t hordtak. Mo1zes a harmadik szeme1ly akiro3l tudjuk,
hogy az U1rna1l van, o3 lehet, hogy meghalt a hegyen,de Isten azonnal maga1hoz
vette,mert nem tala1lta1k meg a holteste1t.Az U1jszo2vetse1g egyik jelenete1-
ben az elva1ltozott Je1zus mellett megjelent Mo1zes e1s Ille1s. A reinkarna1-
cio1 azt mondja az ember ra1e1r megba1nni bu3neit a ko2vetkezo3 e1letben, de
onnan eddig csak Je1zus te1rt vissza, e1s o3 Szentlelke azt mondja "Elve1gzett
dolod, hogy az emberek egyszer meghalnak, azuta1n i1te1let."
Saulus nem a1lmodott e1s o3 is az Ige hata1sa1ra te1rt meg, hiszen Je1zus
Krisztus maga a testte1 lett Ige Jn 1,14 "E1s az I1ge testte1 lett e1s lako-
zott mi ko2zo2ttu2nk (e1s la1ttuk az o3 dicso3se1ge1t,mint az Atya egyszu2-
lo2ttje1nek dicso3se1ge1t),aki teljes volt kegyelemmel e1s igazsa1ggal."
A vakon szu2letett egy besze1lgete1se Je1zussal: Jn 9,35-38 "(Je1zus) mondta
neki:Hiszel-e te az Isten Fia1ban? Ki az Uram,hogy higyjek benne?  La1ttad is
o3t,e1s aki besze1l veled az,az.  Hiszek Uram.E1s leborulva ima1dta o3t."
A vak sza1ma1ra nem volt ke1rde1s,hogy Isten szereti-e o3t,hiszen la1to1va1
tette. Az ilyen feladatokra Isten embereket va1laszt ki, mely nagy kiva1ltsa1g.
Isten csak keve1s ember sza1ma1ra biztosi1tja pe1lda1ul a ve1rtanu1sa1got, de
aki ezen proba1kat kia1llja az Isten orsza1ga1ban igen nagy jutalmat nyer. A
vakra is aze1rt volt szu2kse1g,mert Isten tudta,hogy mi emberek szeretu2nk
ke1telkedni,eze1rt Je1zus olyanokat tett,amit addig senki,hogy minden ke1tse1-
get kiza1rjon,arra vonatkozo1lag,hogy honne1t jo2tt. Jn 9,30-31 "Bizony cso-
da1latos az,hogy ti nem tudja1tok honnan valo1, e1s az e1n szemeimet megnyitot-
ta. Pedig tudjuk,hogy az Isten nem hallgatja meg a bu3no2so2ket;hanemha valaki
istenfe1lo3,e1s az o3 akarata1t cselekszi azt hallgatja meg."
Az Ige alapja1n e1n azt tartom kereszte1nynek aki Krisztust elfogadta, hiszen
ez e1ppen az o3 neve1bo3l alakult ki a kereszte1ny szo1. O3 pedig i1gy szo1l
Mt 7,21 "Nem mindenki,aki ezt mondja Uram! Uram! megy be a mennyek orsza1ga1-
ba;hanem aki cselekszi az e1n mennyei Atya1m akarata1t."
A hinduizmus nem ismeri a vagy-vagy fogalma1t,helyette a ko2do2si1to3 e1st
haszna1lja, amibe belefe1r Krisztus is. Ha valo1ban szeretne1l tiszta1n la1tni
ezzel a ke1rde1ssel is Istenhez fordulhatsz vagy-vagy esetleg e1s?
A Biblia azt mondja, hogy mikor me1g csak A1da1m e1s E1va e1lt a Fo2ldo2n
bu3nbe estek, e1s Isten ma1r ekkor megige1rte a Megva1lto1t. Enne1l re1gebbre
egy mitosz se nyulhat vissza. Sokkal inka1bb a1ll az a kereszte1ny magyara1zat,
hogy az isteni a1ldozat va1llala1s az egyes civiliza1cio1kban e1ppen a bibliai
Ba1bel tornya to2rte1netet, azaz a ko2zo2s gyo2keret bizonyi1tja. Ilyen pe1l-
da1ul a kinai ira1s. Itt az alapjelekbo3l tevo3dnek o2ssze az ege1szen u1j
e1rtelmu3 szavak, e1s sza1mos bibliai vers (1Mo1z) felismerheto3. Pl: a 8-as
sza1m, a szeme1ly e1s az ede1ny alapjelek a hajo1 szo1 o2sszetevo3i. Noe1
ba1rka1ja1ban pedig 8 szeme1ly volt. A kinai ira1sjelek mego3rizte1k, hogy
o3k is monoteista1k voltak valamikor. (Ethos 1993/1 magyar va1ltozat)
Igazad van 2000 e1ves ta1vlatot aka1rmekkora isteni kinyilatkoztata1s nem tud
tu1l e1lni, csak az igaz Isten kinyilatkoztata1sa. Van szerencse1m ismerni
olyan embereket akik ma1r genera1cio1k o1ta a Biblia szerint e1lnek. Ha valo1-
ban kiva1ncsi vagy ilyenekre ele1g ha vasa1rnap elme1gy a Nagyva1rad te1ri
reforma1tus templomba. Ezen emberek e1lete bizonyi1tja, hogy nem csak lehet
a Biblia1ra e1s Je1zus Krisztusra hagyatkozva e1lni, hanem e1rdemes is. Ez
nem egy elme1let vagy modell hanem maga az e1let. Je1zus mondja: "E1n vagyok
az u1t az igazsa1g (valo1sa1g) e1s az e1let." Mire nem ad va1laszt a Biblia?
A vagyon sze1toszta1sa a feleslegre vonatkozik, Isten sehol se mondja, hogy
amint megkaptad a fizete1sed add oda az elso3 koldusnak. E1ppen azt mondja,
hogy amit az ember kap azzal a legjobb tuda1sa szerint sa1fa1rkodjon. A magam
re1sze1ro3l mindenem az U1r ele1 vittem, e1s neki kell megmutatnia, hogy mit
mire haszna1ljak. E1s hiszem, hogy Isten az ero3t is megadja nekem ahhoz,
hogy amit ke1r to3lem meg is tegyem.
Je1zus Krisztus mutassa meg neked szeretete1t!            Peto3 Hunor
+ - Lelekvandorlas es Biblia (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Peter!

Ket rovid megjegyzes a legutobbi leveledhez. Az egyik talan
fontosabb, a masik kevesbe.
1.) Lelekvandorlas a Bibliaban.
A Jezus korabeli zsidosag gondolkodasat nalam jobban ismerok
lehet, hogy tudnak valamit errol; en eddig nem olvastam ilyet, es
ismereteim alapjan nem is tartom valoszinunek. A folhozott peldad
viszont nem erre bizonyitek. Illyes profeta ugyanis ugy maradt meg
a nep emlekezeteben, mint aki nem meghalt, hanem tuzes szekeren
vitetett az egbe. Azaz nem az >elporladt< Illyes lelkenek
reinkarnaciojat veltek megjelenni, hanem magat a hus-ver Illyest.
Mas lenne a helyzet, ha pl. Jeremiasrol olvasnank ezt.
(Rajta kivul egy oszovetsegi alakrol olvashatjuk, hogy
>folemeltetett az egbe<, Enokrol. Meg is mozgatta ez az Enok
apolikszise apokrif irat szerzojenek a fantaziajat. Ez ugyan nem
kerult be a Bibliaba, de Judas levele idez belole.)
2.) Karolyi-forditas
Nyilvan, hogy nem tokeletes a forditas; javitottak is eleget, bar
ez nemelykor a nyelvi kifejezo ero rovasara ment. Azonban Karolyi
eredetibol forditott (heber, gorog), s emellett latin forditast is
hasznalt. Meglehet, hogy nemetet is, de ez mar csak negyedik a
nyelvek soraban, azaz nem a legfontosabb. Az ujszovetsegi
forditasa pontosabb; talan mert azt konnyebb, es gorogul is jobban
tudott, mint heberul.
Orosz Feri

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS